Ułatwienia dostępu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  MIASTKOWIE KOŚCIELNYM POSZUKUJE OSOBY  NA STANOWISKO  ASYSTENTA RODZINY

 

  1. Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

  1. Liczba etatów: ¼ 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy w systemie zadaniowego czasu pracy w godzinach popołudniowych (2 godziny dziennie)

III. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

  1. Miejsce pracy: praca na terenie gminy Miastków Kościelny  
  2. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

Do głównych obowiązków asystenta rodziny będzie należeć wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze  z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent będzie odpowiedzialny za pracę z rodzinami wskazanymi przez ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.

  1. Do podstawowych zadań   asystenta rodziny należeć będzie:

1) opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 
w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy w poprawie  sytuacji    życiowej,
 w tym umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

2) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

5) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin,

6) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne,
7) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych,
8) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
9) udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego - podział obowiązków oraz nauczanie zarządzania budżetem domowym,

10) prowadzenie konsultacji wychowawczych z rodzicami i dziećmi,

11) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

12) systematyczne wizytowanie miejsca zamieszkania rodziny objętych wsparciem,

13) prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną,

14) dokonywanie okresowej oceny rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

15) monitorowanie funkcjonowania rodziny , po zakończeniu  pracy z rodziną,

16) sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacja pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą i innymi podmiotami    pomocnymi przy wykonywaniu zadań.

VII. Wymagania dla kandydata:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowanie co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną lub

3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

4) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz nie ma zawieszonej  i ograniczonej władzy rodzicielskiej,

5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek w stosunku do osoby  wynika z tytułu egzekucyjnego,

6) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie
2) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
3) Świadectwa pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
4) Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych
5) Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
6) Oświadczenie kandydata o niekaralności
7) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
8) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
9) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu  rekrutacji.”

 

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Asystent rodziny" do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym, pok. Nr 3  lub drogą pocztową na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 6,  08-420 Miastków Kościelny w terminie do 13 grudnia 2019r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 25/751 12 88 lub 25/751 12 86 wew. 37. pon.- pt  w godz. 7.00 do 15.00.

 

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.

 

 

 Beata Pazura

                                                     p.o.  Kierownik  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miastkowie Kościelnym

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.