Ułatwienia dostępu

 Zarządzenie Nr 40/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.) zarządzam co następuje:

 § 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

 1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastków Kościelny, na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 § 2

 Powołuję Komisję Konkursową  do przeprowadzenia postępowania o naborze w składzie:

 1. Sławomir Rusak -  przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Sitek - członek komisji,
 3. Grzegorz Matryba -  członek komisji. 

 § 3 

Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie o naborze wg zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. u. z 2018r. poz. 1260 ze zm.)

 § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

 

Adres i nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

wymiar czasu pracy: pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
 2. Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
 3. Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Karty Dużej Rodziny, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Obywatelstwo polskie.

 2. Wymagania dodatkowe: 

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 2. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
 3. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
 4. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych.
 5. Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
 7. Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.
 8. Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych przeznaczonych na statutową działalność Ośrodka.
 9. Prawo jazdy kat. B.
 10. Dyspozycyjność.
 11. Biegła znajomość obsługi komputera

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej.
 3. Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
 4. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym GOPS.
 5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
 6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
 7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
 9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
 10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
 11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.
 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność Ośrodka.
 13. Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 14. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dot. działalności Ośrodka.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Miastków Kościelny. 

4. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.
 4. Praca jednozmianowa.
 5. Praca przy komputerze.
 6. Praca z klientem. 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

 

W miesiącu sierpniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 6. Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Pisemna koncepcja funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.
 5. Kopie świadectw pracy, w tym kopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy.
 6. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 9. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Przed nawiązaniem stosunku pracy osoba wskazana do zatrudnienia zobowiązana jest do dostarczenia do Urzędu Gminy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do sekretariatu pokój nr 14 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym” w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz 1000 ze zm) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j .Dz. U. z 2018 r,  poz. 1260 ze zm.)”.

 

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Informujemy, że:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.  

(podpis Wójta Gminy)

.................................................

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Klauzula informacyjna wobec kandydata.docx)Klauzula informacyjna wobec kandydata.docx 16 kB2019-08-13 11:442019-08-13 11:44
Pobierz plik (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx 13 kB2019-08-13 11:412019-08-13 11:41
Pobierz plik (Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.docx)Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.docx 12 kB2019-08-13 11:402019-08-13 11:40
Pobierz plik (Oswiadczeniu o zdrowiu.docx)Oswiadczeniu o zdrowiu.docx 11 kB2019-08-13 11:402019-08-13 11:40
Pobierz plik (KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx)KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.docx 13 kB2019-08-13 11:402019-08-13 11:40

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2023

logo bip

Ogłoszenia gminne

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.