Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór na stanowisko :   Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym

1. Adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  1. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny

 

2. Liczba etatów: ¼ 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy w systemie zadaniowego czasu pracy w godzinach popołudniowych ( 2 godziny dziennie)

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 

4. Termin realizacji:  styczeń -  grudzień  2019 r.

5. Miejsce pracy:praca na terenie gminy Miastków Kościelny  

6. Zakres wykonywanych na stanowisku zadań:

Do głównych obowiązków asystenta rodziny będzie należeć wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze  z dziećmi oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Asystent będzie odpowiedzialny za pracę z rodzinami wskazanymi przez ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu ról rodzicielskich.

7. Do zadań   asystenta rodziny należeć będzie:

1) opracowanie i realizację planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  w konsultacji z pracownikiem socjalnym, udzielanie pomocy w poprawie  sytuacji    życiowej,  w tym umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy  zastępczej planu pracy z rodzina, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,  3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych   z dziećmi, 5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 6) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ich rodzin, 7) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, kształtujących prawidłowe wzorce rodzicielskie i umiejętności psychospołeczne, 8) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych, 9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 10) udzielanie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego - podział obowiązków oraz nauczanie zarządzania budżetem domowym, 11) prowadzenie konsultacji wychowawczych z rodzicami i dziećmi, 12) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 13) systematyczne wizytowanie miejsca zamieszkania rodziny objętych wsparciem, 14)prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną, 15) dokonywanie okresowej oceny rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, 16) monitorowanie funkcjonowania rodziny , po zakończeniu  pracy z rodziną, 17) sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacja pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,  19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą i innymi podmiotami    pomocnymi przy wykonywaniu zadań.

8.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną, 4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie jest zawieszona  i ograniczona władza rodzicielska, 5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek w stosunku do niej  wynika z tytułu egzekucyjnego, 6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo  skarbowe,

9. Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, uprawnienia),( oryginały do wglądu)

2) inne dokumenty (świadectwa z poprzedniego miejsca pracy, referencje),

3) list motywacyjny,

4) CV - życiorys, 5) oświadczenia o niekaralności,

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona,

9) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę i kwalifikacje.

10. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza  z  zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej, 2) umiejętność w zakresie samodzielnej pracy z rodziną, 3) odpowiedzialność, obowiązkowość, 4) własny samochód i prawo jazdy kat. B

11. Miejsce i termin składania dokumentów:

1) Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pokój nr 4  w godz.  od 7.00 do  godz.15.00 lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny z dopiskiem  „Nabór na stanowisko  Asystenta  Rodziny ”. w terminie do 21 grudnia 2018r

2) Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem tel. 25/751 12 88

3) Oferty, które wpłyną do GOPS po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy Miastków Kościelny.

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie ośrodka w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacyjnej.

Po upływie powyższego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                   

Lucyna Rękawek

                                                      Kierownik  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Miastkowie Kościelnym

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.