Ułatwienia dostępu

OBWIESZCZENIE

22 grudzień 2022 13:59

I.6220.5.7.2022 
 


 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia

                Na podstawie art. 10 § 1, art. 49,  art. 123  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz 2000 z zm.) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029),  

zawiadamiam,

że w dniu 22.12.2022 r. zostało wydane postanowienie nr I.6220.5.7.2022 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 7,8 43, 44 obręb ewidencyjny Brzegi, położonej w gminie Miastków Kościelny” i sporządzenia raportu o jego oddziaływaniu na środowisko.

 

Z treścią postanowienia i zgromadzoną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, w godz. 7-15, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

 

  1. Strony postępowania
  2. A/a

Powyższe obwieszczenie umieszcza się (na okres 14 dni) na:

  1. Tablicy ogłoszeń wsi Brzegi
  2. Tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
  3. Stronie internetowej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.