Ułatwienia dostępu

I.6220.7.14.2021.2022 Obwieszczenie

07 marzec 2022 08:55

                                                   

I.6220.7.14.2021.2022  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Wójt Gminy Miastków Kościelny, działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) informuję, że w dniu 04 marca 2022 roku wydane zostało postanowienie, znak: I.6220.7.14.2021.2022 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 08.02.2022 r., znak I.6220.7.12.2021.2022, w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi gminnej Nr 130802W na działce o nr ewid. 1004, 1004/1, 943/1 w miejscowości Zgórze, gm. Miastków Kościelny

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z  art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwością zapoznania się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500 .

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.