22 sierpień 2016 19:39
 • Sołectwo Miastków Kościelny - sołtys Mariusz Włodarczyk
 •  Sołectwo Stary Miastków - sołtys Jan Polej
 • Sołectwo Oziemkówka - sołtys Franciszek Pałysa
 • Sołectwo Zwola - sołtys Grzegorz Dadas
 • Sołectwo Zasiadały - sołtys Tadeusz Cichecki 
 •  Sołectwo Zgórze - sołtys Justyna Grążka
 • Sołectwo Brzegi - sołtys Tomasz Szubiński
 • Sołectwo Kruszówka - sołtys Władysław Malitka 
 •  Sołectwo Zabruzdy Kolonia - sołtys Monika Szczygielska
 • Sołectwo Glinki - sołtys Bożena Moreń
 • Sołectwo Wola Miastkowska- sołtys Stanisław Paduch
 • Sołectwo Zabruzdy - sołtys Danuta Belka
 • Sołectwo Ryczyska - sołtys Jolanta Mierzwińska
 • Sołectwo Przykory - sołtys Jarosław Zając
 • Sołectwo Kujawy - sołtys Janusz Szostak
 • Sołectwo Zwola Poduchowna - sołtys Krystyna Mika
22 sierpień 2016 19:39

Nazwa miejscowości pochodzi od wyrazu "miastko", który w średniowieczu oznaczał miasteczko. Wiąże się ona również z nazwiskiem rodziny Miastkowskich - jednych z pierwszych właścicieli Miastkowa.

Miastków Kościelny jest jedną z najstarszych miejscowości w naszym powiecie. Z badań archeologicznych prowadzonych na terenie samego Miastkowa, jak i miejscowości leżących w obszarze gminy Miastków wynika, że już w epoce neolitu tereny te były zamieszkałe. W okresie wczesnośredniowiecznym (ok. XI w.) istniało w Miastkowie grodzisko.

Najwcześniejsze wzmianki historyczne dotyczące Miastkowa pochodzą z XV w.- a mianowicie w roku 1424 została erygowana parafia miastkowska. Akt erekcyjny nie przetrwał niestety do naszych czasów, spłonął w pożarze w 1657r. w czasie wojen szwedzkich. 

4 listopada 1472r. Miastków staraniem - późniejszego kasztelana warszawskiego - otrzymał prawa miejskie. W roku 1539 przywilej lokacji potwierdziła na prośbę ówczesnego właściciela Miastkowa - M. Radzymińskiego Kancelaria Koronna. Jednak w spisach poborowych z 1576r. oraz lustracji z 1660 Miastków wymieniany jest jako wieś. Główną przyczyną nieudanej lokacji wydaje się być pożar, jaki strawił Miastków na przełomie XVI i XVII wieku. Ślady rozplanowania miejskiego czytelne są w poszerzeniu traktu do trapezowego rynku.

Ziemie miastkowszczyzny od początku były własnością prywatną. Od roku 1558 właścicielami Miastkowa po Miastkowskich, Prażmowskich i Radzimińskich zostają Lasoccy. W ich rękach pozostaje Miastków do 25.06.1723 roku. W tym dniu Marcin Lasocki odstępuje osadę Janowi Przebędowskiemu. Sukcesorką tego ostatniego jest Henrietta Dorota Bielińska z Przebędowskich. W latach późniejszych z nieznanych przyczyn dochodzi do sporu między Bielińskimi i Radziwiłłami o Miastków zakończony w 1767 r w zamku czerskim przekazaniem przez Bielińskich Radziwiłłom wspomnianej posiadłości. Właścicielem Miastkowa zostaje Michał Hieronim książę Radziwiłł, który w 1819 roku odstępuje swojej bratanicy Marii Annie z Radziwiłłów hrabinie Bnińskiej swoją część majątku. Drugą część dóbr odkupuje w tym samym roku M. A. Bnińska od Elżbiety z Radziwiłłów hr. Raczyńskiej. W 1836 roku M. Bnińska wychodzi powtórnie za mąż za Adama Bojarowskiego i zapisuje swoje posiadłości niepełnoletniej córce Zofii. Opiekunami Zofii zostają jej babka Maria księżna Radziwiłłowa i Henryk hrabia Łubieński. Mając 24 lata, w 1843 Zofia wychodzi za mąż za Seweryna Grabowskiego; kamerjunkra dworu Jego Cesarsko- Królewskiej Mości i zamieszkuje w pałacu w Łazowie. W Miastkowie w tym czasie zarządcą majątku jest Piotr Gąssowski. 13 XI 1846 roku dochodzi do podpisania aktu kupna-sprzedaży między Grabowskimi a Gąssowskim, na mocy którego Gąssowski zostaje właścicielem dóbr Miastków. W niecałe 7 lat później -w 1853 r umiera Piotr Gąssowski zostawiając żonę i dzieci- Pawła, Stanisława, Ignacego i Elżbietę, które dziedziczą po nim majątek. Najstarszy z synów 22-letni Paweł oprócz zarządzania majątkiem i opieki nad nieletnim rodzeństwem pełni również funkcję wójta gminy. 17 marca 1871 r następuje podział majątku między braćmi. Paweł otrzymuje dobra domaszewickie zaś Ignacy dobra miastkowskie. W 1876 roku Ignacy Gąssowski rozpoczyna budowę pałacu. Wydaje się, iż przynajmniej część pałacu musiała być ukończona do 8 XI 1878 r, kiedy to została podpisana intercyza między Ignacym Gąssowskim a Marią Odręgą. Drugą część - oficynę dla służby ukończono w 1880 r. jak wskazuje na to data na elewacji północnej. Zła sytuacja finansowa doprowadza do samobójczej śmierci Gąssowskiego. Na 20 II 1897r. wyznaczono termin pierwszej licytacji majątku. Ostatecznie po czterech licytacjach dobra miastkowskie zostały sprzedane Jakóbowi Aleksandrowi hrabiemu Potockiemu. Nowy właściciel nie mieszkał w Miastkowie. Rezydowali tu jedynie dzierżawcy majątku: Niemojewski, Kowerski, Sokołowski. W 1934 roku umarł J. hr. Potocki zapisując w testamencie cały swój majątek, włącznie z dobrami miastkowskimi, fundacji, swojego imienia, której utworzenie polecił w testamencie. Zadaniem fundacji miało być wspieranie badań naukowych w dziedzinach medycyny koncentrujących się na zwalczaniu raka i gruźlicy.

Dworek w Starym Miastkowie - obecnie już nie istnieje

Kościół Świętej Anny w Zwoli Poduchownej

Budowa drogi relacji Miastków Kościelny - Żelechów
- zdjęcie wykonano na obecnej ulicy Warszawskiej w Miastkowie Kościelnym

Obchody Święta 3 maja na rynku w Miastkowie Kościelnym
- w tle widoczny budynek "Organistówki"

Obchody Święta 3 maja na rynku w Miastkowie Kościelnym
- zbiórka zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych - składanie meldunku

Rynek w Miastkowie Kościelnym - zdjęcie wykonano przy studni typu "Żuraw"

22 sierpień 2016 19:38

Gmina Miastków Kościelny jest Gminą wiejską leżącą w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego. W latach 1975–1998 gmina pod względem administracyjnym należała do dawnego województwa siedleckiego.

Jej powierzchnia wynosi 85,24 km 2, co stanowi 6,64 % powierzchni powiatu garwolińskiego. Zamieszkuje ją 5127 osób rozmieszczonych w 16 miejscowościach wiejskich: Miastków Kościelny, Brzegi, Glinki, Kujawy, Kruszówka, Oziemkówka, Przykory, Ryczyska, Stary Miastków, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Zabruzdy Kolonia, Zasiadały, Zgórze, Zwola, Zwola Poduchowna.

Pod względem fizycznogeograficznym według Jana Kordeckiego gmina Miastków Kościelny leży na obszarze dwóch mezoregionów a mianowicie:

 • Równiny Garwolińskiej, która należy do makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej;
 • Wysoczyzny Żelechowskiej, która należy do makroregionu Niziny Południowopodlaskiej.

  Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 60 osób na 1 km 2.

Gmina Miastków Kościelny graniczy z następującymi gminami:

 • Od północy z gminą Borowie,
 • Od południa z gminą Żelechów,
 • Od Zachodu z gminą Górzno,
 • Od wschodu z gminą Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska w pow. Łuków woj. lubelskie.

 

Gmina Miastków Kościelny położona jest na obszarze trzeciorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych  „ Subniecka warszawska – część centralna” o zasobach dyspozycyjnych 0,10 l/s/km 2.

Pod względem rzeźby terenu, obszar gminy jest mocno urozmaicony, wysokość waha się od około 140 m n.p.m. do ponad 205m n.p.m. Gwałtowniejsze różnice wysokościowe występują zwłaszcza w okolicach Ryczysk i Zwoli Poduchownej, gdzie na niewielkiej odległości teren wznosi się od 150 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

 Miejscowość gminna  - Miastków Kościelny, położona jest na szlaku drogowym z   Żelechowa przez Wilchtę do Parysowa, jak i do Garwolina przez Oziemkówkę. Odległość z Miastkowa Kościelnego do Garwolina wynosi 17 km, do Żelechowa 12 km, do Siedlec 64 km.

22 sierpień 2016 19:38

Gmina Miastków Kościelny jest gminą wiejską leżącą w województwie mazowieckim, w północno-wschodniej części powiatu garwolińskiego. W latach 1975–1998 gmina pod względem administracyjnym należała do dawnego województwa siedleckiego.

Jej powierzchnia wynosi 85,24 km2, co stanowi 6,64 % powierzchni powiatu garwolińskiego. Zamieszkuje ją 4871 osób rozmieszczonych w 16 miejscowościach wiejskich: Miastków Kościelny, Brzegi, Glinki, Kujawy, Kruszówka, Oziemkówka, Przykory, Ryczyska, Stary Miastków, Wola Miastkowska, Zabruzdy Kolonia, Zasiadały, Zgórze, Zwola, Zwola Poduchowna. Poniższa tabela przedstawia tendencje demograficzne gminy:

Tendencje demograficzne gminy 

Rok

1950

1960

1970

1978

1988

1998

2003

2011

2016

2018

2019

 

Liczba ludności

6283

6229

5870

5506

5544

5239

5127

 5101

4921

4908

4871

 


Miastków Kościelny jest gminą typowo rolniczą. Rolnictwem w ramach własnego gospodarstwa zajmuje się tu co najmniej 70 % pracujących. Około 20 % ludności pracuje dodatkowo w usługach bądź przemyśle, a około 10 % pracuje wyłącznie poza swoim gospodarstwem domowym. W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonuje 2100 gospodarstw rolnych. Poniższa tabela obrazuje ilości gospodarstw rolnych pod względem wielkości:

Ilości gospodarstw rolnych pod względem wielkości

Do 1 ha

1-3 ha

3-5 ha

5-7 ha

7-10 ha

10-15 ha

15-20 ha

Powyżej 20 ha

725

536

336

251

164

45

28

15

Powierzchnia użytków rolnych na terenie gminy wynosi  80% ogólnej powierzchni, co jest najwyższym wskaźnikiem w powiecie garwolińskim. W zasiewach dominują: zboża, ziemniaki i warzywa. Uzyskane plony w przeliczeniu na 1 ha upraw kształtują się na poziomie średniej krajowej.

Biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową w gminie Miastków Kościelny, posiada ona korzystniejsze niż w powiecie garwolińskim wskaźniki zagęszczenia mieszkań i tak jedną izbę przypada na 1,18 osoby. W przeliczeniu na metry na jedną osobę przypada 18,8 m2. Wysoki odsetek budynków mieszkalnych bo około 24 % stanowią mieszkania wybudowane przed 1945 rokiem, a więc stare i często wymagające remontu bądź gruntownej modernizacji. Poziom wyposażenia mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia plasuje się na średnim poziomie w powiecie garwolińskim.

Jakość życia mieszkańców gminy nie dobiega od warunków występujących w innych gminach rolniczych województwa mazowieckiego. Gmina posiada dobry układ komunikacyjny. Jako dobre należy uznać warunki zasilania energetycznego. Gmina posiada zbiorowy systemem wodociągowy, który w chwili obecnej obejmuje około 98 % jej powierzchni.

W bardzo dużym stopniu rozwój gminy nastawiony jest na inwestycje służące wspieraniu ekologii. Do zadań takich należy przede wszystkim rozbudowa istniejącego sytemu kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej podjęto działania mające na celu wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

W 2007 roku zakończyła się inwestycja polegająca na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym.

 • Równiny Garwolińskiej, która należy do makroregionu Niziny Środkowo-mazowieckiej;
  • Wysoczyzny Żelechowskiej, która należy do makroregionu Niziny Południowo-podlaskiej.

Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 60 osób na 1 km 2, co stanowi średnie zaludnienie dla obszarów wiejskich.

Gmina Miastków Kościelny graniczy z następującymi gminami:
• Od północy z gminą Borowie,
• Od południa z gminą Żelechów,
• Od Zachodu z gminą Górzno,
• Od wschodu z gminą Stoczek Łukowski i Wola Mysłowska w pow. Łuków woj. lubelskie.

Gmina Miastków Kościelny położona jest na obszarze trzeciorzędowego głównego zbiornika wód podziemnych  „ Subniecka warszawska – część centralna” o zasobach dyspozycyjnych 0,10 l/s/km 2.

Pod względem rzeźby terenu, obszar gminy jest mocno urozmaicony, wysokość waha się od około 140 m n.p.m. do ponad 205m n.p.m. Gwałtowniejsze różnice wysokościowe występują zwłaszcza w okolicach Ryczysk i Zwoli Poduchownej, gdzie na niewielkiej odległości teren wznosi się od 150 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie:

 • budynku oczyszczalni ścieków wraz z wymaganym wyposażeniem technologicznym umożliwiającym proces oczyszczania ścieków,
  • wykonaniu 8103 m kanału grawitacyjnego,
  • wykonaniu 2526 m  kanału tłocznego,
  • wykonaniu 6 pompowni ścieków,
  • oraz wykonaniu około 200 przyłączy kanalizacyjnych.

Nowoczesna oczyszczalnia spełnia wszelkie normy wynikające z prawa krajowego jak również wspólnotowego. W tym samym roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono również wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Zwola, Stary Miastków oraz Oziemkówka. Stopień zaawansowania prac jest zgodny z zakładanym harmonogramem. W 2008 roku uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej o długości 7 km, którą objęta zostanie miejscowość Zwola. Ponadto opracowywane są kolejne 2 projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej, dla kolejnych miejscowości wchodzących w skład aglomeracji Miastków Kościelny.

Gmina jest podłączona do sieci gazu ziemnego. Stopień zgazyfikowania gminy wynosi w chwili obecnej 50 %. Łączna długość sieci gazowej przebiegającej przez teren gminy wynosi 42,5 km. Źródłem zasilania jest gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 Puławy-Warszawa. Sieć gazowa średniego ciśnienia uwzględnia możliwość dostawy gazu odbiorcom do celów komunalno-bytowych i grzewczych oraz do celów usługowych i obsługi gospodarstw rolnych.  Gmina nie posiada zorganizowanych systemów zasilania w ciepło. Ogrzewanie obiektów zabezpieczają paleniska indywidualne oraz niewielkie kotłownie lokalne. Obiekty oświatowe oraz użyteczności publicznej ogrzewane są głównie poprzez nowe kotłownie olejowe i gazowe.

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe (w Miastkowie Kościelnym, Zgórzu, Brzegach i Zwoli) oraz złobek i przedszkole w Miastkowie Kościelnym. W związku ze zmniejszającą się liczbą narodzin nie występuje potrzeba rozbudowy bazy oświatowej.

W miejscowości gminnej znajduje się ośrodek zdrowia. Działają także dwa gabinety prywatne: ginekologiczny i stomatologiczny.

Sieć usług handlowych jest dość dobrze rozwinięta. Na terenie gminy funkcjonuje 36 sklepów, głównie z artykułami spożywczymi. Z większości specjalistycznych usług i handlu mieszkańcy gminy korzystają najczęściej w pobliskim Garwolinie.
Jednym z mankamentów jest niska lesistość gminy wynosząca 16 % przy średniej krajowej wynoszącej 27 %. Cennym elementem  środowiska przyrodniczego jest również dolina rzeki Wilgi, stanowiąca ciąg ekologiczny związany z Nadwiślańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Teren gminy posiada również atrakcyjne dobra kultury, takie jak zabytkowe obiekty sakralne w Miastkowie Kościelnym i Zwoli czy Zespół pałacowo-parkowy w Miastkowie Kościelnym. Wstępują tu również liczne stanowiska archeologiczne

Podkategorie

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.