Ułatwienia dostępu

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny  

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
 

 

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli

 


Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia ( cena 10 zł – koszt przygotowania ) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

Sposoby przekazania:

 

-         odbiór osobisty w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w pokoju nr 12 w godzinach od 700 do 1500.

 

-         przesłanie drogą pocztową ( koszty przesyłania pokrywa Wykonawca ).

 

-         pobranie ze strony internetowej www.miastkowkoscielny.pl zakładka „przetargi” ( nieodpłatne ).

 

 

 

 

 

Lokalizacja inwestycji: Zwola gm. Miastków Kościelny.

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do 30.11.2012r.

 

 

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki:

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  warunki określone w art.22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

 

 

 

1.      W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP zamawiający żąda złożenia:

 

1.1.              dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1, pkt. 2 tj, posiadania wiedzy
i doświadczenia – Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te prace zostały wykonane należycie - załącznik nr 3. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca wykaże (w załączniku nr 3), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną pracę polegającą na dostawie, montażu placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni pod sprzętem rekreacyjnym amortyzującej upadek dziecka z wysokości o wartości nie mniejszej niż 100 000,00
 złotych brutto w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie placu zabaw (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów),

 

 

 

1.2.             dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1 pkt. 3 tj. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający żąda złożenia:

 

1.2.1.        wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 Zamawiający uzna spełnienia w/w warunku jeżeli wykonawca wykaże (w załączniku nr 4), że dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej min. w ograniczonym zakresie.

 

1.2.2.       Oświadczenia, że osoba(y), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca załączy oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień – załącznik nr 5,

 

 

 

1.3.       W przypadku gdy wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powoływał będzie się na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7 oraz załącza wypełniony załącznik nr 6 „Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia”.

 

 

 

2.   W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy przez Zamawiającego
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
Zamawiający żąda złożenia:

 

2.1.       Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8,

 

2.2.   Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z elektronicznym wydrukiem ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

2.3.      Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

2.4.      Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

 

3.   Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

 

Zgodnie z Art. 26. ust. 3 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegała by odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

 

1.       Formularz oferty - załącznik nr 1.

 

2.      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

3.      Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te prace zostały wykonane należycie - załącznik nr 3. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże (w załączniku nr 3), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną pracę polegającą na dostawie, montażu placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni pod sprzętem rekreacyjnym amortyzującej upadek dziecka z wysokości o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie placu zabaw (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów).

 

4.      Załącznik nr 4 – wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

 

5.      Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

 

6.      Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia na załączniku nr 6. W przypadku wykonywania całości zadania bez udziału podwykonawców w treści druku należy wpisać: „NIE DOTYCZY”.

 

7.      Załącznik nr 7 – pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. W przypadku wykonywania całości zadania bez udziału innych podmiotów w treści druku należy wpisać: „NIE DOTYCZY”.

 

8.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 8 (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

9.      Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wraz z elektronicznym wydrukiem ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

10.   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

11.    Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot).

 

12.   Opis oraz wygląd oferowanych urządzeń wraz z instrukcją ich montażu wraz z niezbędnymi certyfikatami.

 

13.   Parafowane istotne postanowienia przyszłej umowy – załącznik nr 10.

 

Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że: 

 

 1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

   

 3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   

 4. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

   

 

 

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

 

1.       Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

 

2.       Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 3,4,5 i 9 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

 

3.       Inne dokumenty.

 

Wadium: 

 

Zamawiający wymaga aby oferta zabezpieczona była wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny  ofertowej brutto) dotyczącej  zadania.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie cena 100%.

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.10.2012r.  o godz. 09:45.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pok. nr 13
w dniu 08.10.2012r. o godz. 10:00.
 

 

Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Zamawiający nie organiczna możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla oferentów, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru oferenta.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  363236-2012

 

Osoby uprawnione do kontaktów:

 

Wioletta Ulrich-Juś - inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

 

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

 

email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

Załączniki do specyfikacji:

 

 1. Formularz oferty.

   

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

   

 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat.

   

 4. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia.

   

 5. Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień.

   

 6. Dane dotyczące podwykonawców.

   

 7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

   

 8. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.

   

 9. Opis przedmiotu zamówienia.

   

 10. Istotne postanowienia przyszłej umowy.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dotacje

  Inwestycje

  GOPS

  Druki

  Odpady

  Wybory 2024

Urząd Gminy Miastków Kościelny

ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Jak dojechać?
Kontakt

tel. 25 751-12-86
fax 25 751-12-86
Email: gmina@miastkowkoscielny.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00-15.00
sobota-niedziela - urząd zamknięty

Zgłoszenie awarii

Zgłoszenia w sprawie awarii kanalizacji, oświetlenia ulicznego, uszkodzeń dróg gminnych pod nr tel. 503 367 913 w godz. 7-15 (pon.-pt.)

Copyright © Gmina Miastków Kościelny | Wykonanie DK MEDIA

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.