IZP.271.14.5.2012 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu: "Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo".

24 sierpień 2012 00:00

IZP.271.14.5.2012    

 

W związku z zapytaniami w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytania informuję:

 

 

 

Pyt. Nr 1.

Udzielenie informacji nt. szacunkowej wartości zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o kwocie bezpośrednio przed otwarciem ofert, a więc nie na etapie kompletowania dokumentów.

„Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”

 

 

 

Pyt. Nr 2.

Przesłanie kopii druku ZP-PN.

 

Odpowiedź:

Druk ZP-PN dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1142.

 

 

 

Pyt. Nr 3.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów wyposażonych w baterię 6 cell 48WHr, zapewniającej ponad 2 godziny ciągłej pracy na laptopie?. 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza komputery wyposażone w baterię 6 cell 48WHr zapewniającą ponad 2 godziny ciągłej pracy na laptopie.

 

 

 

Pyt. Nr 4.

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyposażenia komputera w port mini DP zamiast HDMI? Komputer standardowo będzie posiadał przejściówkę mini DP - HDMI. Ewentualnie, czy Zamawiający może wykreślić z treści zapytania zapis " Wbudowane porty i złącza: min. 1 x HDMI" . Zał nr 2, Lp. 17, poz. 1. 

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyposażenia komputera w port mini DP zamiast HDMI. Wyposażenie komputera powinno być zgodne ze SIWZ.

 

 

 

Pyt. Nr 5.

Czy Zamawiający dopuści prezentowanie w BIOS informacji o pamięci RAM, bez informacji o jej obsadzeniu? Ewentualnie, czy Zamawiający może wykreślić z treści zapytania zapis " i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM". Zał. nr 2, Lp. 11, poz. 1.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  prezentowania  w BIOS informacji o pamięci RAM, bez informacji o jej obsadzeniu.

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis SIWZ.

 

 

 

Pyt. Nr 6.

Dotyczy: Istotnych postanowień umowy - §2 pkt 1

 

Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako  „dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (…) oraz modernizację sprzętu oraz aktualizację oprogramowania i licencji. 

 

Co Zamawiający rozumie przez modernizację sprzętu?

Czy Zamawiający dopuści aktualizację oprogramowania i licencji poprzez wysłanie do końcowych użytkowników drogą elektroniczną informacji o konieczności aktualizacji  i odnośnika do strony z aktualizacjami?

 

Odpowiedź:

Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako: Zakup, dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem oraz ich serwis oraz aktualizację oprogramowania i licencji.

Zamawiający rezygnuje z modernizacji sprzętu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości aktualizacji oprogramowania i licencji poprzez wysłanie do końcowych użytkowników drogą elektroniczną informacji
o konieczności aktualizacji  i odnośnika do strony z aktualizacjami.

 

 

 

Pyt. Nr 7.

Dotyczy: Istotnych postanowień umowy - §4 pkt 5

 

„Wykonawca będzie zobowiązany do serwisowania dostarczonego sprzętu oraz wykonania przeglądów min. 10 szt. raz na dwa miesiące (…)”

 

Ze względu na to, iż Producenci komputerów przenośnych nie wymagają robienia przeglądów sprzętu, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu dotyczącego obowiązku robienia przeglądów?

 

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany do serwisowania dostarczonego sprzętu oraz wykonania przeglądów min. 10 sztuk raz na dwa miesiące w miejscu jego instalacji (tj. w miejscu zamieszkania lub siedzibie beneficjenta ostatecznego). Dowodem wykonania przeglądu serwisowego będzie protokół przeglądu podpisany przez beneficjenta ostatecznego. Terminy przeglądów mają odbywać się wg harmonogramu ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca zapewni serwisanta, który dojedzie w miejsce instalacji na własny koszt.

 

 

 

Pyt. Nr 8.

Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji na dostarczony sprzęt.

 

Producenci komputerów przenośnych udzielając gwarancji na sprzęt wyodrębniają gwarancję dotyczącą zainstalowanej w komputerze baterii, która standardowo wynosi 12 miesięcy.

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie sprzętu z 5 letnią gwarancją z wyodrębnieniem gwarancji na baterię wynoszącą 12 miesięcy?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dostarczenie sprzętu z 5 letnią gwarancją z wyodrębnieniem gwarancji na baterię wynoszącą 12 miesięcy.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.