ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

09 styczeń 2012 14:21

 IZP. 271.1.14.2011

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny  -  zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 


zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

Uzasadnienie:

W dniu 30 grudnia 2011r. Gmina Miastków Kościelny ogłosiła przetarg nieograniczony na: „dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych””.
Z powodu wykrycia nieprawidłowości na tle formalnym istnieje konieczność unieważnienia postępowania.

Jednocześnie zawiadamiamy, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie ogłoszone w możliwie jak najszybszym terminie.

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.