IZP. 271.1.12.2011 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

29 grudzień 2011 12:13

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny  -  zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


dostawę pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastków Kościelny związanych z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

 


zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

 

Uzasadnienie:

                        W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

 

 

WÓJT GMINY

Jerzy Jaroń

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.