ZP/3410/8/2009 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2

03 marzec 2010 13:14

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

 

Miastków Kościelny, dnia 2010-03-03

IZP. 3410/8/2009 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 94 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma: P.P.U.H. „ PLAST-BET ”
ul. Wolna 13 A
08-400 Garwolin

Uzasadnienie wyboru:

  W dniu 26.02.2010 roku  firma „MAGBRUK” z siedzibą w Woli Rębkowskiej, 08-410 Wola Rębkowska, ul. Krótka 2, wybrana do realizacji zamówienia: „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego” złożyła pisemną rezygnację z wykonania przedmiotowego zamówienia.
  Zgodnie z art. 94  ust. 2 ustawy Pzp,  jeżeli wykonawca, którego oferta zastała wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
  Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty spośród pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu.

  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 94 ust. 2 i art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 Pzp, i postanowieniami SIWZ.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium cena

1.

„IMBEER” s. c.
Jerzy Ratyński,
Krzysztof Ratyński 

ul. 11-go Listopada 9
07-100 Węgrów

72

2.

„NOWBUD”
J. Nowak,
A. Nowak Sp. J.

 ul. Łapiguz 110 B
21-400 Łuków

 44

5.

P.P.U.H. „PLAST - BET”

 ul. Wolna 13 A
08-400 Garwolin 

91

6.

„MAGBRUK”

 ul. Krótka 2
08-410 Wola Rębkowska

 100

 

  Kryterium oceny ofert – cena 100%

  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Do wiadomości:

1. Uczestnicy postępowania,
których oferty nie zostały odrzucone.
2. a/a


 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.