ZP/3410/8/2009 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

29 styczeń 2010 10:45

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

 

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-29

IZP. 3410/8/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

  Wójt Gminy Miastków Kościelny w imieniu Gminy Miastków Kościelny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742). przekazuje wykonawcom treść zapytania skierowanego do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zapytanie 1
Proszę o jak najszybsze zweryfikowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o niżej wymienione braki i niespójności w SIWZ.
- w przedmiarze załączonym do SIWZ w poz. 1.7 – niwelacja terenu … podano obmiar robót – 1200m3
- w poz. 1.8 roboty ziemne koparkami … podano obmiar – 3000m3
Brak spójności podanych w obydwu pozycjach ilości robót ziemnych. Czego brakuje w obmiarach podanych jakie powinny być zgodne z rzeczywistością ilości robót do wykonania?
- w poz. 1.9 i 1.10 – przewóz ziemi samochodami … podano obmiar 820m3, również w poz. 1.11 niwelacja terenu … podano obmiar 820m3
Jakiej grubości zaprojektowano warstwę ziemi urodzajnej na powierzchni zaprojektowanej 4100m2
Prosimy o uzupełnienie SIWZ co należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź:
Pozycje przedmiaru 1.7, 1.8 przytoczone w zapytaniu są odrębnymi pozycjami do wyceny, konieczność wykonania większej ilości robót ziemnych koparkami w stosunku do robót niwelacyjnych nie stanowi niespójności. Dla uzyskania odpowiedniego ukształtowania terenu konieczne jest wykonanie robót ziemnych w proporcjach podanych w przedmiarach. Pozycje przedmiaru 1.9 i 1.10 w stosunku do 1.11 są spójne ponieważ cała przywieziona ziemia musi być zniwelowana. Ilość metrów sześciennych w stosunku do powierzchni trawników daje grubość ziemi urodzajnej ok. 20 cm biorąc pod uwagę fakt, że na terenie objętym projektem występują gleby dobrej jakości IIIa-IVa warstwa ta będzie wystarczająca.
W przytoczonych w zapytaniu pozycjach przedmiaru nie występują niespójności w związku z czym wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem.
Ponadto odsyłamy do wyjaśnień z dnia 15.01.2010r. które precyzują kwestuję robót ziemnych przytoczonych w zapytaniu.

  Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


 Wójt Gminy
Jadwiga Wojda


Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.