IZP/3410/8/2009 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

11 styczeń 2010 09:05

„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Miastków Kościelny, dnia 2010-01-11

IZP. 3410/8/2009


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009

Zakres zmiany jest następujący:
W punkcie – IV. Warunki udziału w postępowaniu
ppkt. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

zmienia się zapis:
7. dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli oferent  przewiduje zatrudnienie podwykonawców).
 
na zapis:
7. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia z podaniem powierzonego im zakresu robót
(jeśli oferent  przewiduje zatrudnienie podwykonawców).

dodaje się zapis:
8. kosztorys ofertowy sporządzany na podstawie przedmiarów robót.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 7612-2010 z dnia 2010-01-11 r.

Zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2010-02-04 godz. 09:45

Zamawiający informuje również, że w związku z licznymi zapytaniami do przetargu, po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji projektowej konieczne było jej uzupełnienie. Odpowiedź na wszelkie zapytania wraz z uzupełnioną dokumentacją projektową zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego jak również przesłana do wszystkich zainteresowanych niezwłocznie po dokonaniu wszelkich uzupełnień.

Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.