IZP/3410/8/2009 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

08 grudzień 2009 08:25

Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego

Miastków Kościelny, dnia 2009-12-08


IZP. 3410/8/2009


ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. Przetargu nieograniczonego o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Przedmiot zamówienia:
„Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudową placu postojowego”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer 407098-2009 z dnia 26.11.2009

Zakres zmiany jest następujący:
W punkcie III. Termin wykonania zamówienia
zmienia się zapis:
„Wymagany termin wykonania zamówienia – 31.11.2010”
na zapis:
„Wymagany termin wykonania zamówienia – 31.08.2010”

Termin wykonania zamówienia był niezgodny z terminem podanym w ogłoszeniu jak
i we wzorze umowy.


Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. A/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.