IZP. 3410/11/2007 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

22 październik 2007 00:00

Miastków Kościelny, dnia 2007.10.31

IZP. 3410/11/2007 


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r. z późn. zm.) informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:
 


FRANK – CARS Sp. z 0.0.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
  

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym
w sprawie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
  

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Liczba punktów

1

FRANK – CARS
Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 147/151 
42-200 Częstochowa 

100

 

Kryterium oceny ofert – cena 100%

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej". 


Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy
postępowania
2. a/a

Wójt Gminy
Jadwiga Wojda

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.