Ułatwienia dostępu

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy

10 czerwiec 2021 11:21

Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 15.30 w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny (ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny) odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy,

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym,

6. Informacja z działalności SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2020,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za rok 2020,

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastków Kościelny w roku szkolnym 2021/2022,

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF Gminy Miastków Kościelny na lata 2021-2028,

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastków Kościelny na rok 2021,

12. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2020,

13. Debata nad raportem o stanie Gminy Miastków Kościelny za rok 2020,

14. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Miastków Kościelny,

15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za rok 2020 oraz opinii RIO o tym sprawozdaniu,

16. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny za rok 2020,

17. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31 grudnia 2020 r.,

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miastków Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020,

19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny za rok 2020 i opinii RIO o tym wniosku,

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miastków Kościelny z tytułu wykonania budżetu za rok 2020,

21. Wnioski i oświadczenia radnych,

22. Sprawy różne,

23. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.