Ogłoszenie

26 marzec 2019 13:34

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Miastków Kościelny oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 522/2 o  powierzchni 1,7164ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr SI1G/00055432/6.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny  14 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości  zabudowane  i tereny rolne.

 Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Przetarg odbywa się zgodnie z wymogami  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r Dz.U. z dnia 2018r. poz.1405 ze zm.

Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405 ze zm.) oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej tj.:

  • dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne;
  • oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego;
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)
  • potwierdzenie wniesienia wadium;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu

 

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 30.04.2019 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi 360 000,00zł ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy zł. 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 26.04.2019 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Oferent, który przetarg wygra zobowiązany jest do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030  Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych pokrywa nabywca.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

 

 

                                                                                                         

                                  

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                               

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.