18 marzec 2019 08:47Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Wola Miastkowska Gminy Miastków Kościelny

11 marzec 2019 08:53

ORLIK JUŻ CZYNNY 

Zapraszamy do korzystania z obiektu w godzinach:

22 luty 2019 10:25

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na najem lokali

położonych w miejscowości Miastków Kościelny gm. Miastków Kościelny

Przedmiotem najmu są lokale o pow.33m2  i 6m2  znajdujące się w przyziemiu budynku położonego na działce nr 141/8 we wsi Miastków Kościelny przy ul. Szkolnej 5. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr . 59563.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej w centrum Miastkowa Kościelnego oraz 15 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości usługowo – handlowe

 Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zostanie wynajęta na czas nieokreślony.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 26.03.2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu netto za najem lokali wynosi 640,00zł.  ( słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 640,00 zł ( słownie: sześćset czterdzieści złotych 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 22.03.2019 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy najmu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane oraz, że stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 6 lub tel. pod numerem (025) 751-12-86 wew. 32.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                           Jerzy Jaroń

 

15 luty 2019 12:05

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza uzupełnienie przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Brzegi  gm. Miastków Kościelny

 

15 luty 2019 12:04

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza  uzupełnienie  przetargu ustnego   nieograniczonego

na sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości

położonej w miejscowości Miastków Kościelny  gm. Miastków Kościelny

12 luty 2019 10:43

OGŁOSZENIE
wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy w
Miastkowie Kościelnym w dniu 8 lutego 2019 r. na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na
terenie Gminy Miastków Kościelny w 2019 roku.

Podkategorie

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.