15 październik 2012 00:00

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 397136 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012

04 październik 2012 00:00

ZAWIADOMIENIE

 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

Zamawiający – Gmina Miastków Kościelny  -  zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

01 październik 2012 00:00

W związku z zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytanie informuję:

 

01 październik 2012 00:00

W związku z zapytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie, dostawę i wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu” zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytanie informuję:

 

24 wrzesień 2012 00:00

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny  

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
 

 

24 wrzesień 2012 00:00

 GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny  

 

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.

 Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )

 

ogłasza przetarg nieograniczony
o  wartości  szacunkowej  poniżej  kwoty  określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
 

 

14 wrzesień 2012 00:00

Zaproszenie do składania oferty cenowej

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn;

 

„Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz
z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym”

 

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ze stosowania ustawy z dnia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) na podstawie art.4 pkt 8 ww ustawy.

 

Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie zamówienia.

 

 1. Termin pełnienia nadzoru – do dnia 30.05.2013r. (do czasu zakończenia wykonania zadania).

   

 2. Termin składania ofert upływa w dniu:  20.09.2012r.

   

 1. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12,

   

w zamkniętej kopercie,  z napisem na kopercie: „ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
w branży drogowej, przy realizacji inwestycji pn; „Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym”.

 

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami jest :

Pani Wioletta Ulrich-Juś, tel. 25 684 16 32.

 

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 „Budowa ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu działki w Miastkowie Kościelnym”

 

 

 

CPV

 

45233220-7  – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 

45112711-2 – Roboty w zakresie kształtowania parków.

 

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych.

 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

 

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

o   Wykonanie utwardzenia terenu oraz miejsc parkingowych,

 

o   Wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz chodników,

 

o   Postawienie 3 ławek,

 

o   Postawienie 3 koszy na śmieci,

 

o   Ogrodzenie terenu,

 

o   Plantowanie terenu wraz z obsianiem trawą,

 

o   Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z wyprofilowaniem terenu,

 

o   Utwardzenie terenu płytami eko,

 

o   Roboty ogrodnicze, sadzenie drzew i krzewów.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od wykonawcy:

 

 1. Formularz ofertowy.

   

 2. Kopię uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży, na którą składana jest oferta.

   

Obowiązki Inspektora nadzoru:

 

1.   Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

 

2.   Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

 

1) przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy oraz wizytowanie budowy oraz robót objętych nadzorem wraz z potwierdzeniem  wpisem do dziennika budowy,

 

2) udzielenia Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania robót oraz czuwanie nad terminowym  wykonywaniem robót.

 

3)   potwierdzania faktycznie wykonanych elementów robót, dokonanie odbioru robót zanikowych oraz uczestnictwo w odbiorach,

 

4)   zakres obowiązków Inspektora nadzoru wynika  z art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane z późn. zm. ,

 

5)  sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

 

6) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

 

7) odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

 

8) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowymi rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności,

 

9) sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie,

 

10)  informowanie Zamawiającemu o każdym odstępstwie od dokumentacji,

 

12) systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nie udostępnienia dziennika budowy przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół,

 

13) stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru,

 

14) udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót,

 

15) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych

 

 Nadzór inwestorski rozpocznie się od dnia podpisania umowy a zakończy z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru zadania na którym pełniony jest nadzór.

Formularz ofertowy

 

 

 

 

 

 

 

 

13 wrzesień 2012 01:00

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami).

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.