Przetarg ustny nieograniczony

26 czerwiec 2018 09:33

Wójt Gminy Miastków Kościelny

ogłasza przetarg ustny nieograniczony   na dzierżawę na czas nieokreślony

nieruchomości położonej w miejscowości  Ryczyska  gm. Miastków Kościelny

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 325/2 o powierzchni 0,76ha położona w miejscowości Ryczyska. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SI1G/00042553/6

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy drodze gminnej 17 km od Garwolina.

Jej sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne i las.

 Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na czas nieokreślony.

Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 31.07.2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym przy ul. Rynek 6.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego za wynajem nieruchomości wynosi 350,00zł.  ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł. 00/100 ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 35,00 zł ( słownie: (trzydzieści pięć złotych 00/100 ) na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym Nr   48 9210 0008 0056 4834 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział/Miastków Kościelny.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu – w walucie polskiej, do dnia 27.07.2018 roku.

Uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium przed otwarciem przetargu.

Minimalne postąpienie w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu

Wadium nie podlega zwrotowi w razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia uczestnika, który przetarg wygrał, w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane oraz, że stan techniczny i prawny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, pokój nr 12 lub tel. pod numerem 506 582 293

Wójt Gminy

Jerzy Jaroń

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.