dzisiaj jest: 12 grudnia 2017. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
500plus

Zasady i warunki Programu Rodzina 500+

 Zasady i warunki Programu Rodzina 500+

  1. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

  2. Świadczenie wychowawcze przysługuje  do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

  3. Kryterium dochodowe będzie dotyczyło tylko rodziców lub opiekunów wnioskujących o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. „Pierwsze dziecko”  oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł

  4. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 01 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

  5. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na w/w okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014

  6. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji świadczenie zostanie wypłacone rodzicom z wyrównaniem. 

  7. Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek. Wyjątek stanowią wnioski złożone w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego.

     

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5)) każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. 

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

 

Dokumenty określające wysokość dochodów członków rodziny składają wyłącznie wnioskodawcy, którzy ubiegają się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

 

 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS dochód ten w 2014 r. wyniósł 2 506,00 zł, to jest: 208,83 zł  miesięcznie.

Przykładowy sposób wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego:

3,63 ha przeliczeniowego x 208,83 zł x 12 m-cy = 9 096,63 zł. dochodu rocznego uzyskanego przez rodzinę,

9 096,63 zł. / 12 m-cy = 758,05 zł. dochodu miesięcznego uzyskanego przez rodzinę,

758,05 zł. / 4 osoby w rodzinie = 189,51 zł. miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie wnioskodawcy.

 

Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od dnia 

1 kwietnia 2016 roku.

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, pokój nr 9. 

Dodatkowo wnioski można składać drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mpips.gov.pl.

Druki wniosków dostępne będą od 29 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, bądź do pobrania poniżej:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Więcej informacji  dotyczących realizacji programu 500 plus oraz odpowiedzi na pytania w „Informatorze 500+”.

 

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&