dzisiaj jest: 12 grudnia 2017. imieniny: Joanna, Aleksander, Dagmara
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
wyrównanie szans

Informacja

Gmina Miastków Kościelny w okresie od 01 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. realizuje projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na podstawie umowy o partnerskiej Nr 65/ES/ZS/D-POKL/14 podpisanej z Zarządem Województwa Mazowieckiego.

 

Projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli oraz Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym.

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie gminy Miastków Kościelny, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe.

 

 

Cele szczegółowe projektu to:

 1. objęcie ok. 75 uczennic i uczniów wsparciem w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;

 2. rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Miastków Kościelny;

 3. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży;

 4. wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dziewcząt i chłopców;

 5. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego;

 6. zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć;

 7. zakup materiałów edukacyjnych,

 8. organizacja wyjazdów do instytucji kultury i nauki.

Deklaracja uczestnictwa

Informacja 2015

 

Sprawozdanie semestralne z realizacji zajęć

w ramach projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu w roku. szk. 2014/2015

Sprawozdanie z realizacji zajęć

z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( matematyka)

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia -19 uczniów z kl. VI.

W I semestrze(wrzesień- grudzień ) zostało zrealizowanych 24 godziny zajęć
z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( matematyka).

Cele zajęć dodatkowych z matematyki :

popularyzacja matematyki,

podniesienie motywacji do nauki tego przedmiotu,

wyrównywanie szans edukacyjnych,

rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia,

rozwijanie uzdolnień ucznia,

umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki,

kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy
w sposób twórczy,

rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego
i logicznego rozumowania,

rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

rozwijanie umiejętności wykorzystania technik informatycznych w nauczaniu matematyki,

aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy
 i realizowania własnych pomysłów,

kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,

wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy,

kształtowanie postaw prospołecznych.

Wykorzystane były różne metody :

podające:

- elementy wykładu ( opowiadanie, opis, objaśnienie),

- objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań,

problemowe:

- pogadanka poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania,

- pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania problemu,

- rozwiązywanie zadań problemowych,

- aktywizujące: gry, krzyżówki i rebusy matematyczne,

eksponujące:

- dyskusja na temat rozwiązania problemu,

- konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie,

- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia,

praktyczne:

- pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania,

- wykorzystanie technik informatycznych,

- tworzenie pomocy dydaktycznych , między innymi konstrukcji przestrzennych z klocków, prezentacji multimedialnych wspomagających nauczanie matematyki i poszerzających wiedzę uczniów,

- wykonywanie plakatów, gazetek matematycznych.

W czasie zajęć wykorzystane były zakupione pomoce dydaktyczne- zestaw programów multimedialnych, zastaw przyrządów matematycznych, klocki konstrukcyjne.

W pierwszym semestrze zostały zorganizowane następujące tematy:

Czy matematykę wykorzystamy w przyszłości wykonując różne zawody?- burza mózgów, technika diamentowego rankingu.

Wędrówki po kartkach kalendarza, wykorzystanie drzewa genealogicznego. Utrwalanie pojęć: wiek, miesiące, rok zwykły, rok przestępny, kwartały, wielokrotność liczby, podzielność liczb.

Wędrówki po szkole- rozwiązywanie testu , działania na ułamkach zwykłych (ułamek jako część całości, ułamek danej liczby, średnia arytmetyczna, analiza tabel, wykresów, diagramów słupkowych)

Szkolne wybory, zbieranie i analizowanie danych, prezentacja danych na diagramach słupkowych i kołowych.

Będę aktorem, wykorzystanie karty pracy -"Wyjazd do teatru", obliczanie ilości uczestników wycieczki, kosztów wyjazdu, czas przedstawienia, rabat na bilety
( bilety ulgowe).

Poznajemy zawód meteorologa - rozwiązywanie testu "Wędrówka w deszczu", analiza tabelek, wykresów i diagramów, utrwalanie pojęć: średnia arytmetyczna, objętość pojemnika.

Może zostanę urbanistą, plan miasta i osiedla. Rozwiązywanie testu: "Wędrówki po osiedlu marzeń"- własności figur płaskich, pojęcie skali.

Budowlaniec to prawdziwe wyzwanie, rozwiązywanie testu "Wędrówki po przestrzeni". Wykorzystanie modeli graniastosłupów i ostrosłupów. Bryły przestrzenne w architekturze sakralnej, prezentacja multimedialna.

Jestem architektem, budowle z różnorodnych klocków. Tworzenie makiety: "Niezwykłe budowle"

Chcę zostać sportowcem, rozwiązywanie testu „Wędrówki olimpijskie” (czas igrzysk olimpijskich, porównywanie wyników sportowców, obliczanie czasu i długości trasy zawodników, określanie wieku-pierwsze igrzyska olimpijskie, porównywanie różnicowe i ilorazowe-liczba zdobytych medali).

Wędrówki szkolnych dziennikarzy-działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (obliczanie długości seansu, czasu wycieczki kółka dziennikarskiego, kosztów wyjazdu na wycieczkę).

Podróżowanie i zwiedzanie to moja pasja - rozwiązywanie testu „Wędrówki po morzach i drogach lądowych” (obliczanie prędkości różnych środków transportu, rozwiązywanie równań-długość trasy turysty, zamiana jednostek długości i prędkości).

Biegle liczę, może będę sprzedawcą (liczby dziesiętne -porównywanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych, szacowanie wielkości, dziesiętne gry dydaktyczne).

Ułamki zwykłe (zapisywanie, porównywanie, rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych, stosunek dwóch wielkości, działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych).

Zegarmistrz to zawód wymagający dokładności i precyzji. Obliczenia czasowe, zamiana jednostek (godzina, minuta, sekunda).Obliczanie kątów, jakie wskazują wskazówki zegara. Różne rodzaje zegarów.

Podzielność liczb przez 2,5,10,3,9,4,25,100. Liczba pierwsza i złożona. Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Wielokrotności i dzielniki, NWW, NWD.

Zakupy świąteczne, rozwiązywanie zadań tekstowych- wykorzystywanie równań. Obliczanie procentu danej liczby. Rozumienie pojęć : obniżka cen, rabat, promocja.

Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i procenty. Ułamki okresowe. Analiza diagramów. rysunków, tabel, wykresów.

Rodzaje kątów, mierzenie i rysowanie kątów o danej rozwartości. Obliczanie kątów
 w trójkątach i czworokątach.

Realizacja zajęć w ramach projektu pozwoliła na:

- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,
- kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności,
- pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, eksperymentów,
- uaktywnianie ucznia,
- obserwację rozwoju uzdolnień ucznia,
- stworzenie odpowiednich warunków do pracy grupowej i indywidualnej,
- umożliwienie przejawiania inicjatywy.

Anna Jaroń 

Sprawozdanie z realizacji zajęć
z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( przyroda)

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia - 19.

W I semestrze(wrzesień- grudzień ) zostało zrealizowanych 24 godziny zajęć
z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( przyroda).

Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwijanie kompetencji kluczowych, kształcenie umiejętności wykorzystania swojej wiedzy do rozwiązywania problemów ekologicznych,kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

W I semestrze zajęcia odbywały się wokół następujących kręgów tematycznych:

Moja rodzina jest Eko

- Uczniowie poznali źródła i skutki zanieczyszczeń środowiska powietrza, wody, gleby, obejrzeli film „Ochrona środowiska”.

- Poznali odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody oraz sposoby wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.

- Poznali zasady działania oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków, segregacji śmieci, recyklingu,

- Wykonali prezentacje multimedialne dotyczące przyczyny i skutków dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, smogu, efektu cieplarnianego, ich wpływu na środowisko naturalne. Dowiedzieli się jaki wpływ maja na ograniczenie powstawania tych zjawisk.

- Wykonali plakaty promujące zachowania proekologiczne „JESTEM EKO”, które zostały wyeksponowane na gazetce ściennej na korytarzu szkolnym.

Uczniowie poznali formy ochrony przyrody naszego regionu.

Poznali historię Parków Narodowych w Polsce i na świecie, odkrywali walory przyrodnicze-krajoznawcze Parków Narodowych z programem multimedialnym Edu Rum - przyroda, utworzyli mapę polskich Parków Narodowych , która została wyeksponowana na gazetce ściennej.

Jestem architektem

W ramach tego kręgu tematycznego uczniowie poznawali warunki życia na wsi, zachowania ludzi w stosunku do przyrody, wpływ człowieka na kształtowanie krajobrazu.

Poznali walory przyrodnicze gminy Miastków Kościelny: położenie gminy, środowisko przyrodnicze (występująca roślinność i zwierzęta), pomniki przyrody oraz historię gminy.

Wykonali makietę miejscowości Zgórze wykorzystując surowce wtórne.

W ramach realizacji projektu uczniowie brali udział w wycieczkach:

do Kozłówki i Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. Poznali tam historię ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie, zapoznali się z formą i roślinnością ogrodu w Kozłówce.

do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie zapoznali się z nowymi odkryciami nauki, obejrzeli pokaz wytwarzania dźwięku przy pomocy zjawisk fizycznych.

Zajęcia realizowane w ramach projektu przyczyniły się do:

- dostrzeganie prze uczniów walorów przyrodniczych najbliższego regionu,

- dbania o czystość i estetykę najbliższego otoczenia,

- znajomości obiektów i obszarów chronionych we własnym regionie,

-zrozumienia przez uczniów mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w przyrodzie,

- umacnianie u uczniów postawy szacunku do środowiska,

- aktywizacji uczniów, rozwijaniu umiejętności współpracy i organizacji pracy
w grupie.

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

Ewa Salamończyk 

 

 Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego

Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia 19.

W I semestrze (wrzesień- grudzień ) zostało zrealizowanych 24 godziny zajęć dodatkowych z języka angielskiego.

Działania podjęte w I semestrze

Na zajęcia uczęszczają wszyscy uczniowie klasy VI. Frekwencja jest duża.

Cele zajęć:

- utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka angielskiego,

- uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach,

- doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia i pisania,

- utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie z nowymi strukturami gramatycznymi,

- utrwalenie i zwiększenie zasobu słownictwa,

- zaznajamianie z elementami kultury obszaru języka angielskiego

- rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów

- rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.

W pierwszym semestrze zostały zrealizowane zagadnienia z następujących tematów:

1. Człowiek

- My identity card - mówienie o sobie. Wykonanie kart identyfikacyjnych zawierających podstawowe dane. Przedstawianie siebie i innych- dialogi. Powtórzenie czasowników: to be, have got, can i zaimków wskazujących: this, that, these, those.

- Ubrania i wygląd zewnętrzny. Nazwy ubrań, opisywanie wyglądu. Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

- Opisywanie osób. Praca w grupach - ustne opisywanie wybranej osoby w klasie, odgadywanie o kim jest mowa. Indywidualne opisy przyjaciół bądź osób z rodziny (dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania).

- Reading and listening. Comprehension activities. Człowiek - ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

2. Dom

- My house- opisywanie miejsca zamieszkania i pomieszczeń. Rodzaje domów.

- In my room - opisywanie wyposażenia domu. Przyimki miejsca. There's a garden. Opisywanie obrazków z wykorzystaniem konstrukcji "there is/ there are". Wyszukiwanie informacji szczegółowych w wysłuchanym dialogu.

- A desk and two chairs. Liczba mnoga rzeczowników. Przedimki "a, an, the". Reading and listening. Comprehension activities. Ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

- We're going to take an exam. Zapoznanie z wymogami sprawdzianu z języka obcego. Exam practice - przygotowanie do sprawdzianu. Ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

3. Świat przyrody

- Have a wild day on safari! Opisywanie pogody, pór roku i zwierząt.

- Where did you go last weekend?- czas Past Simple, czasowniki regularne i nieregularne. Zjawiska pogodowe. Układanie dialogów na temat pogody. Welcome to Animal Friends Club. Powtórzenie nazw zwierząt domowych. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Utrwalenie zwrotów z czasownikami have, take, get.

- "Wild animals"- przygotowywanie plakatów prezentujących dzikie zwierzęta. Praca w grupach, korzystanie ze słowników, zasobów Internetu. Oglądanie filmów na temat dzikich zwierząt- praca z tablicą interaktywną.

- Świat przyrody- ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem.

4. Podróżowanie i turystyka

- Opisywanie środków transportu, miejsc, wskazywanie drogi.

- What are you doing?- czas Present Continuous, forma i użycie.

- Thanksgiving- prezentacja wyników pracy projektowej uczniów na temat tego święta. Konkurs przygotowany przez uczniów. Oglądanie prezentacji multimedialnej na temat Thanksgiving.

- Dialogi - wskazywanie drogi. Opisywanie wybranego dnia z przeszłości. Czas Past Simple.

- Podróżowanie i turystyka – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

- Opisywanie miejsca. Christmas is coming- prezentacja wyników pracy grupowej uczniów na temat tradycji bożonarodzeniowych kultywowanych w Wielkiej Brytanii.

5. Kultura

- Popular festivals. Święta i obrzędy obchodzone w krajach angielskiego obszaru językowego.

- How is she going to celebrate her 13th birthday? Zwrot zamierzenia "be going to". Liczebniki porządkowe.

- Reading and listening. Comprehension activities. Kultura – ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Odbyła się jedna wycieczka do Warszawy- spotkanie z native speakerem. Czynne uczestnictwo w warsztatach "Britain: Festivals and Traditions", "Ceilidh Dancing". Wywiad z native speakerem.

Na zajęciach pracujemy z Repetytorium szóstoklasisty wydawnictwa PEARSON.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego pomagają usystematyzować zdobyte wiadomości i umiejętności.

Wioletta Jaroń

 

Sprawozdanie z realizacji zajęć z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego 

 W I semestrze w ramach projektu zrealizowano 8 godzin.

Uczniowie kl. VI poznawali swoje słabe i mocne strony. Rozpoznawali swoje zainteresowania, poznawali różne zawody. W październiku byli na wycieczce w Kozłówce, poznali zawód przewodnika turystycznego i kierowcy. Zwiedzali pałac Zamoyskich w Kozłówce i Ogród Botaniczny w Lublinie. Wyjeżdżali na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, zapoznali się z niebezpieczną pracą strażaka, zobaczyli sprzęt i wyposażenie pojazdu strażackiego.

Na zajęciach mówiliśmy także o pracy aktora, oglądaliśmy sztuki teatralne, na uroczystość szkolną przygotowaliśmy przedstawienie teatralne.

Pracując różnymi metodami korzystaliśmy z pracowni komputerowej, tablicy interaktywnej, pisaliśmy oferty wycieczki do Warszawy.

Zajęcia te przybliżyły dzieciom pracę ludzi w różnych zawodach, ale także ciekawą formę spędzania wolnego czasu razem z rówieśnikami.

Elżbieta Ostrowska

 Fotorelacja

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 25-osobowa grupa uczniów klasy IIIa i IIIb Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym bierze udział w realizacji projektu systemowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Gminą Miastków Kościelny, która jest jego beneficjentem.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014r., kiedy przeprowadzono rekrutację uczniów. W I semestrze w ramach projektu uczestnicy brali udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz w zajęciach z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego – w sumie 20 godzin miesięcznie. Zgodnie z założeniami i celami projektu zajęcia nie były realizowane w systemie klasowo – lekcyjnym, uczniowie wykonywali różnorodne zadania z wykorzystaniem tablic interaktywnych, komputerów i Internetu, pracowali w grupach, a także przeprowadzali różnorodne doświadczenia, np. obserwowanie przemian fizycznych i chemicznych podczas pieczenia gofrów, naleśników czy przyrządzania pizzy. Wykorzystując różnorodne pomoce, uczniowie poznali m.in. multimedialny program do nauki matematyki „Geogebra”, korzystali z Plansz interaktywnych do języka angielskiego oraz EduROM-ów do przedmiotów ścisłych.

Udział w projekcie „Moja przyszłość” umożliwił także uczestnikom nieodpłatny udział w warsztatach wyjazdowych. 17 października, grupa projektowa brała udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny, który zaoferował bardzo ciekawe zajęcia z przedmiotów ścisłych dotyczące następujących zagadnień: „Doświadczenia fizyczne – realizacja za pomocą komputera”, „Soroban- tajemnica japońskich liczydeł”, „Tajemnice liczb”, „Poznać tajemnice mózgu” , „Niezwykły świat pająków” odbyły się także zajęcia w Planetarium. Uczniowie oglądali także wystawy przyrodnicze: „Mokradła Mazowsza”, „Siedlce w obiektywie ekologa”.

W ramach projektu 4 grudnia uczniowie wyjechali do Warszawy, gdzie brali udział w warsztatach anglojęzycznych „Christmas Fun and Games” prowadzonych przez native spekaera z fundacji „Nauka bez granic”, a także poznawali pracę parlamentarzystów w Sejmie oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej na temat studiów, pracy i kariery  w krajach unijnych. Uczestnicy projektu „Moja przyszłość” brali aktywny udział w przygotowaniu szkolnego Dnia Języków Obcych, który odbył się 10 grudnia. 

Na zakończenie I semestru 19 i 20 stycznia 2015r. - w pierwszym tygodniu ferii zimowych - w szkole zorganizowano warsztaty połączone z zajęciami integracyjnymi i noclegiem. Uczestnicy projektu „Moja przyszłość” zostali także głównymi redaktorami wydania szkolnej gazety „Prymus”, w której opublikowano artykuły na temat warsztatów i wycieczek zorganizowanych dla grupy projektowej.

 Zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego „Moja przyszłość” będą kontynuowane w II semestrze zgodnie z harmonogramem.

 Dzięki udziałowi w projekcie „Moja przyszłość” szkoła pozyskała także nowe pomoce naukowe oraz sprzęt potrzebny do realizacji zajęć. Wśród zakupionych pomocy znalazły się następujące pozycje:

 

 1. Plansze interaktywne do języka angielskiego;

 2. 15 egzemplarzy słowników dwujęzycznych: B. R. Śmietana: Tematyczny słownik języka angielskiego, Wydawnictwo literackie;

 3. EduROM Gimnazjum pakiet przedmiotowy Matematyka kl. I.II, III;

 4. Szkolny model atomu – 2 szt.;

 5. Edurom - pakiet Chemia dla Gimnazjum

 6. Tablica magnetyczna suchościeralna flipchart;

 7. Kompasy -11 szt.;

 8. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, scaner).

  W drugim semestrze zaplanowane są kolejne zakupy ze środków projektu „Moja przyszłość”.

  Zdjęcia z wycieczek

 

 

Sprawozdanie z realizacji zajęć przyrodniczych dla uczniów kl V i VI PSP ZWOLA

Sprawozdanie z realizacji zajęć przyrodniczych dla uczniów kl V i VI
Publicznej Szkoły Podstawowej w im . Marii Kownackiej w Zwoli realizowanych w ramach projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość”

 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

 

Zajęcia przyrodnicze odbywały się zgodnie z planem w wymiarze 4 godz. miesięcznie

 (t.j.16 godzin w okresie od września do grudnia 2014r.)
Nadrzędnym celem zajęć przyrodniczych jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną. Dodatkowe zajęcia  przyrodnicze służą nie tylko pogłębieniu i poznaniu nowej wiedzy ale pobudzają aktywność dzieci i ich twórcze myślenie.

Celem zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach koła przyrodniczego było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

 Program zajęć przyrodniczych zapewnił uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości

 o otaczającym świecie oraz ich praktyczne wykorzystywanie w codziennych sytuacjach. Uczniowie mieli również okazję trenować i rozwijać własną aktywność poznawczą.

Okazały się doskonałą okazją do współdziałania w zespole, kształtowaniu właściwych postaw, umacniają poczucie własnej wartości, uczą pokonać tremę, lęk , nieśmiałość przez co pozwalają aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

 

W I semestrze zrealizowano dwa cykle tematów:

Obserwacje i Materia „pod lupą”, czyli budowa i właściwości materii.

W pierwszym cyklu zajęć skupiliśmy się na obserwacjach długoterminowych ( meteorologiczne, hodowli roślin, poznaniu najbliższej okolicy, obserwacje zwierząt różnych środowisk, obserwacje organizmów wybranych ekosystemów) jak również obserwacjach za pomocą lupy i mikroskopu.

Drugi cykl zajęć to poznanie związków chemicznych spotykanych w życiu codziennym, poznanie właściwości ciał stałych, cieczy , gazu, badanie właściwości metali i niemetali, badanie stanu czystości powietrza.

Zajęcia odbywały się w pracowni szkolnej jak i w terenie .

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów wycieczki.

Wycieczka do Warszawy to udział w seansie kinowym „Królestwo zwierząt”.

 Seans odbywał się sześciu salach kinowych – muzyki, 3D, interaktywnej , inspiracji, wyobraźni i ruchu. Kolejną atrakcją tej wycieczki była lekcja w Muzeum Farmacji

im. Antoniny Leśniewskiej. Wśród starych przyrządów farmaceutycznych uczniowie poznawali pracę pierwszych alchemików i farmaceutów, uczestniczyli w ciekawych doświadczeniach.

W listopadzie odwiedziliśmy Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopowe w pracowniach studenckich, uczestniczyli w warsztatach z dziedziny arachnologii( nauka o pająkach), a wisienką na torcie okazało się spotkanie z trenerkami psów i ich podopiecznymi Rysiem i Arją.

Zajęcia przyrodnicze pomogły dzieciom, ciekawie i pożytecznie spędzić czas wolny, Rozwijać własne zdolności i zainteresowania. 

Halina Kordaś

PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

 

Zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywały się zgodnie z planem w wymiarze 2 godzin miesięcznie (tj. 8 godzin w okresie od września do grudnia 2014r.)

 

Cele zrealizowane w trakcie zajęć:

 

1. Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjnego.
2. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywanie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu.
3. Rozwijanie umiejętności samooceny.  

4. Wskazanie na znaczenie stanu zdrowia w związku z wymaganiami konkretnego zawodu. 

5. Usprawnienie umiejętności komunikacyjnych.

 

W ramach przeprowadzonych zajęć dokonano diagnozy predyspozycji uczniów:

 

- Celem diagnozy było określenie zainteresowań, skłonności zawodowych, uzdolnień
i umiejętności niezbędnych w pracy, wiedzy o zawodach i własnych predyspozycjach.
- Etapy postępowania:
1.Praca uczniów nad samopoznaniem w trakcie kolejnych sesji tematycznych - w wyniku której nastąpiła identyfikacja oczekiwań i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych
i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji o wyborze ścieżki edukacyjnej

-Do badania predyspozycji zawodowych uczniów wykorzystano:

 

Test do badania predyspozycji i zainteresowań uczniów w szkole podstawowej

 

Praca uczniów nad samopoznaniem doprowadziła do identyfikacji oczekiwań i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcie decyzji o wyborze ścieżki edukacyjnej.

 

Uczestnicy nabyli umiejętności zdobywania wiedzy, nastąpił rozwój umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych oraz pracy w grupie.

 

Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach organizowanych w ramach Projektu:

 

- Warszawa - Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej. Wśród starych przyrządów farmaceutycznych poznawali pracę pierwszych alchemików i farmaceutów, brali udział w ciekawych doświadczeniach zaprezentowanych przez chemika pracującego w muzeum.

 

- Siedlce - Katolickie Radio Podlasie gdzie poznali specyfikę pracy dziennikarza i realizatora programów radiowych. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem jak bardzo są to odpowiedzialne i wymagające ogromnego skupienia zawody. Każdy uczeń mógł również nagrać swoje pozdrowienia, a następnie odsłuchać je i ocenić czy posiada radiowy głos.

 

Oferowane tematy zajęć i uczestnictwo w spotkaniach mobilizowały uczniów do odpowiedzialności za własną drogę zawodową.

 

Zofia Jurzysta

ZAJĘCIA JĘZYKOWE-JĘZYK ANGIELSKI

 

Zajęcia z języka obcego ( język angielski) w ramach projektu „Moja przyszłość” odbywały się zgodnie z planem w wymiarze 8 godzin miesięcznie (tj. 32 godzin w okresie od września do grudnia 2014 r). Zrealizowałam wszystkie zagadnienia zaplanowane w tematach na ten okres.

 

W trakcje zajęć uczniowie nabywali różnorodne umiejętności związane z posługiwaniem się językiem angielskim, rozwijali sprawności językowe w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania prostych tekstów. Poszerzyli swoją wiedzę z gramatyki oraz zakres używanego czynnie słownictwa. Wiedzę i umiejętności zdobywali m.in. poprzez naukę wierszyków i piosenek w języku angielskim, aktywną pracę ze słownikiem, gry terenowe, praktyczne ćwiczenia komunikacyjne oraz gry i zabawy językowe. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie brali udział w lekcjach, z entuzjazmem podchodząc do kolejnych zadań. Ciekawsza i uzupełniona o elementy kulturowe tematyka była dla nich atrakcyjna i doskonale motywowała ich do dalszej, wytężonej pracy. Dzieci szczególnie lubią odgrywanie scenek, ponieważ mogą wtedy pochwalić się zdobytą wiedzą i wyjątkowo wyraźnie dostrzegają użyteczność języka obcego w sytuacjach codziennych. 

 

Z dużym entuzjazmem uczestników zajęć spotkały się zajęcia powiązane z realizacją projektu z zakresu współpracy międzynarodowej szkół – eTwinning. W czasie lekcji dzieci korespondowały z kolegami z Turcji poznając kulturę i historię tego kraju. Same również wykonywały prezentacje na temat muzyki i sztuki popularnej w Polsce. Zajęcia te stworzyły jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną okazję dla uczniów do zastosowania języka obcego w praktyce. Co więcej stanowiły też ogromną motywację do dalszej nauki, aby w przyszłości jeszcze skuteczniej i sprawniej porozumiewać się z obcokrajowcami. Dla wieku dziewczynek i chłopców była to okazja do zwiększenia wiary we własne możliwości i nabrania pewności siebie. Osoby, które nie wierzyły we własne możliwości dzięki tym zajęciom udowodnili sami sobie jak wiele są w stanie się nauczyć i jak dużo dzięki temu osiągnąć. Nauka języka obcego zaczęła być postrzegana jako przydatna, praktyczna, a nawet niezbędna umiejętność życiowa.

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach są motywowani do dalszej pracy poprzez udzielanie pochwał oraz organizowanie krótkich quizów i konkursów w których mają szansę zaprezentować swoją wiedzę pozostałym uczestnikom.

 

W trakcie zajęć używaliśmy wiele nowych pomocy naukowych, które świetnie motywowały dzieci do pracy. Nowe, ciekawe gry, materiały audiowizualne i plansze zachęcały do pracy i ułatwiały przyswajanie zagadnień poruszanych w trakcie zajęć.

 

W czasie lekcji stosowane są liczne metody aktywizujące ( m.in. drama, burza mózgów), audiolingwalna, komunikacyjna, bezpośrednia i kognitywna. Uczniowie pracują indywidualnie, w parach, grupach lub całą klasą – zależnie od potrzeb.

 

Ilona Cmiel

 

 

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE

 

 Zajęcia matematyczne w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" odbywały się według wcześniej opracowanego planu pracy i harmonogramu. Uczestniczyły w nich dzieci z kl. V - VI. Do końca grudnia 2014 roku odbyły się 24 godziny zajęć, na których poruszaliśmy różne zagadnienia matematyczne i ćwiczyliśmy kompetencje kluczowe, które weryfikuje sprawdzian po klasie VI (wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozumowanie, pisanie, czytanie i korzystanie z informacji). Omawiane również były zagadnienia nie ujęte w podstawie programowej, ale ważne w dalszej edukacji.

 

 Zajęcia matematyczne prowadzone były w atrakcyjny sposób i z wykorzystaniem różnorodnych form, metod pracy, a także nowoczesnych środków dydaktycznych (multimedia, praca na tablicy interaktywnej, gry matematyczne, puzzle, rebusy, zagadki matematyczne) oraz w sposób niekonwencjonalny np. opracowanie reklamy biura turystycznego z najkorzystniejszą ofertą. Korzystanie z różnorakich źródeł i materiałów pozwoliło na uatrakcyjnienie procesu uczenia i utrwalenie wiedzy i umiejętności. Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali różne typy zadań: otwarte, zamknięte, o różnym stopniu trudności, a także zadania typu prawda - fałsz.
 Na dotychczasowych zajęciach realizowane były następujące zagadnienia:

 

1.Temat: Z przyrodą na Ty – obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

 

2.Temat:  Obliczenia dotyczące zależności między przyrodą a upływem czasu.

 

3.Temat: Umieszczanie daty w przedziałach czasowych i porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej .

 

4.Temat: Cyfry rzymskie. Zapis liczb arabskich cyframi rzymskimi.

 

5.Temat: Określanie wieku znanych wydarzeń historycznych.

 

6.Temat: Zagadki matematyczne – zadania „figielki”. Turniej.

 

7.Temat: Ciekawe liczby – liczby trójkątne, kwadratowe.

 

8.Temat: Sodoku – popularna japońska łamigłówka. Rozwiązywanie sudoku.

 

9.Temat: Działania na liczbach naturalnych w kontekście historycznym (umiejętność zbierania najprostszych danych o otaczającym ucznia świecie).

 

10.Temat: Zadania praktyczne z wykorzystaniem działań na liczbach naturalnych.

 

11.Temat: Szacowanie. Wykonywanie obliczeń przybliżonych.

 

12.Temat: Zaokrąglenia liczb dziesiętnych.

 

13.Temat: Podróż dookoła świata · rodzaje walut, kursy walut, przeliczanie walut.

 

14.Temat: Organizowanie wycieczek -najkorzystniejsza oferta.

 

15.Temat: Organizowanie wycieczek- planowanie trasy wycieczki .

 

16.Temat: Reklama biura turystycznego- plakat.

 

17.Temat: Wykonanie plakatu – najlepsze biuro turystyczne.

 

18.Temat: Obliczenia procentowe, operacje bankowe, promocje.

 

19.Temat: Odczytywanie danych z diagramów i wykresów .

 

20.Temat: Jak działa bank (kredyt, odsetki)

 

21.Temat: Podwyżki i obniżki( marża, rabat)

 

22.Temat: Obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych.

 

23.Temat: Tworzenie diagramów procentowych.

 

24.Temat: Wykorzystanie danych dotyczących odżywiania - skład

 

produktów (opakowania z różnych produktów spożywczych)-odczytywanie danych z diagramów.

 

 

 

Zajęcia pomogły dzieciom :

 

utrwalić umiejętność rozwiązywania zadań dotyczących upływu czasu,

 

wykonywać obliczenia przy użyciu kalkulatora,

 

tworzyć diagramy procentowe,

 

posługiwać się jednostkami monetarnymi, długości, masy,

 

rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, rebusy, zagadki matematyczne,

 

wyszukiwać samodzielnie informacje i korzystać z nich,

 

stosować zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach życiowych ,

 

interpretować zebrane dane ,

 

wykorzystać informację do rozwiązania problemu,

 

zastosować wiadomości matematyczne w innych dziedzinach nauki,

 

 dostrzegać związki matematyki z innymi przedmiotami,

 

wyjaśniać pojęcia związane z ekonomią typu: usługa, asortyment, cena.

 

Efektywność i atrakcyjność zajęć podniosły pomoce dydaktyczne i materiały zakupione ze środków projektu, zestaw komputerowy z tablicą interaktywną.

 

 Wykorzystując multimedialne pomoce dydaktyczne w postaci edukacyjnych stron internetowych, programów komputerowych uczniowie chętniej przystępowali do rozwiązywania zadań, dłużej koncentrowali swoją uwagę. Przy rozwiązywaniu zadań wzrastało zaangażowanie i pozytywna motywacja do działania.

 

Wykorzystanie multimedialnych technologii informacyjnych w zajęciach znacznie pomogło w uzyskaniu zadowalających efektów w minimalizowaniu trudności w nauce.

 

Renata Walesiak

 

Zdjęcia z wycieczek

 

Wycieczka do Augustowa w ramach konkursu "Start w Przyszłość"

 

W dniach 15-16 lipca 2015r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Publicznego Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym realizujący w roku szkolnym 2014/2015 projekt systemowy "Moja przyszłość" uczestniczyli w nieodpłatnej wycieczce do Augustowa. Udział w wycieczce był nagrodą za zajęcie przez gimnazjum III miejsca, a przez szkołę podstawową IV miejsca w konkursie pn. "Start w przyszłość" - na najciekawsze zajęcia projektowe.

 

Podczas pierwszego dnia wycieczki uczestnicy odbyli rejs statkiem słowiańskiego plemienia Jaćwiegów, a następnie poznali uroki plaży miejskiej w Augustowie i zaznali kąpieli w jeziorze. Nie brakowało atrakcji w pensjonacie "August", gdzie przygotowane zostało zakwaterowanie. Jednak największe emocje towarzyszyły uczestnikom wycieczki następnego dnia podczas kilkugodzinnego spływu kajakowego w Dolinie Rospudy - dostarczył on wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń. Wycieczka stała się nie tylko okazją do aktywnego wypoczynku, ale również integracji uczniów i nauczycieli z różnych szkół naszej gminy.

Zdjęcia z wycieczki w ramach konkursu "Start w Przyszłość"

 

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&