dzisiaj jest: 21 listopada 2017. imieniny: Albert, Janusz, Konrad
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy
Miastkow Kościelny
tel. +48 (25) 751-12-86
e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl
OGŁOSZENIA

I.271.1.2014 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu

Miastków Kościelny: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 26518 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla beneficjentów -komputerów przenośnych- wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową - 60 sztuk. Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową - 40 sztuk. Modernizacja sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania i licencji - 94 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu zestawów komputerowych dla beneficjentów (komputerów przenośnych) wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową oraz w zakresie dostawy i montażu zestawów komputerowych dla jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) do SIWZ. Definicja modernizacji: Usługa modernizacji sprzętu jest konieczna w celu zachowania jego trwałości technologicznej. Usługa modernizacji będzie polegała na wymianie lub aktualizacji zainstalowanych wersji oprogramowania na wersje gwarantujące możliwość korzystania. z Internetu zarówno przez okres realizacji projektu jak i pięć lat po jego zakończeniu. Modernizacja sprzętu dokonana zostanie przez Wykonawcę przed zakończeniem umowy. Uwaga: Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji projektu miejsce podłączenia komputera przenośnego dla beneficjenta (laptopa) może ulec zmianie. Przez zmianę miejsca podłączenia Zamawiający rozumie podłączenie komputera u innego Beneficjenta ostatecznego. Projektem zostaną objęte następujące jednostki podległe Gminie: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym - 8 sztuk 2. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym - 8 sztuk 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu - 8 sztuk 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli - 8 sztuk 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym - 6 sztuk 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 sztuki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 48.76.00.00-3, 30.23.72.70-2, 30.23.72.80-5, 48.70.00.00-5, 50.31.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8000 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Dowód wniesienia wadium - zgodnie z opisem w Rozdz. 8 niniejszej SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Wypełniony druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ wraz z: certyfikatami, testami, kartami technicznymi, folderami. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia oczekiwania Zamawiającego. 7. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy - załącznik nr 6. 8. Dane dotyczące podwykonawców według załącznika nr 8.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4  Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 Grupa kapitałowa

Załącznik nr 8 Podwykonawcy

I.272.2.98.2013 na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo – finansowej projektu

Znak postępowania: I.272.2.98.2013

 

Miastków Kościelny, dnia 12 grudnia 2013 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 

 

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

 

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

 

na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo – finansowej projektu pn:

 

„Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

 

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

 

poniżej 14 000 euro.

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa :  Gmina Miastków Kościelny

 

REGON: 711582322

 

NIP:  826-203-72-96

 

Miejscowość Miastków Kościelny

 

Adres: ul. Rynek 6

 

Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

Tel./fax.:  tel: (25) 684-16-32, fax: (25) 754-40-07

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion.

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 
 1. Odpowiedzialność za obsługę finansową realizacji projektu,

 2. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń finansowych uwzględniający wszystkie źródła finansowania,

 3. Prowadzenie księgowości projektu w ramach księgowań jednostki,

 4. Sporządzanie sprawozdań, Rb-27S, Rb-28S, Rb-WS,

 5. Comiesięczne uzgodnienia z kierownikiem projektu wykonania poszczególnych zadań projektu,

 6. Współudział w opracowywaniu wniosku o płatność w zakresie finansowym, tj. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,

 7. Właściwy nadzór nad majątkiem projektu, w tym rejestrowanie zakupów,

 8. Współpraca w zakresie księgowości z instytucją wdrażającą,

 9. Niezwłoczne informowanie kierownika projektu oraz Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach w realizacji projektu,

 10. Wspieranie działań kierownika projektu, w aspekcie finansowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem,

 11. Zapewnienie płynnego finansowania projektu,

 12. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych podjętych w imieniu projektu, a także okresowe dokonywanie przeglądów realizacji projektu,

 13. Odpowiedzialność za rozliczenia projektu z Instytucją pośredniczącą,

 14. Opracowanie niezbędnej dokumentacji księgowej,

 15. Weryfikacja faktur pod względem formalno - rachunkowym,

 16. Prowadzenie odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków, do których podatek VAT uznany jest za wydatek kwalifikowany,

 17. Obsługa rachunku bankowego i wypełnianie polecenia przelewu w systemie bankowym,

 18. Wprowadzanie na bieżąco zmian w planie wydatków,

 19. Prowadzenie konta pozabilansowego do wydatków strukturalnych,

 20. Archiwizowanie dokumentów finansowych projektu.

   

  Specjalista ds. obsługi księgowo - finansowej projektu zatrudniony zostanie na podstawie umowy zlecenie.

   

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca projektu przebywał w siedzibie Zamawiającego w czasie realizacji umowy co najmniej 5 godzin tygodniowo, 1 godziny dzienne w godzinach pracy Urzędu, a w razie konieczności stawił się w miejscu realizacji projektu w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego (fax, mail). Wykonawca projektu będzie pozostawał w kontakcie telefonicznym i e-mailowym przez cały czas trwania umowy.

   

  Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem należytego wykonania umowy.

  Osoba na stanowisko specjalisty ds. obsługi księgowo-finansowej projektu powinna posiadać:

 
 1. Wykształcenie min. średnie ekonomiczne,

 2. Doświadczenie w zakresie księgowości budżetowej,

 3. Doświadczenie w rozliczeniach finansowych,

 4. Znajomość zasad obsługi budżetu,

 5. Znajomość programu Generator Wniosków o Płatność,

 6. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

 7. Znajomość zasad księgowania,

 8. Znajomość zasad rozliczania płac, rozliczeń z ZUS i US.

   

  Termin realizacji zamówienia:

  Umowa zostanie zawarta w formie umowy zlecenie do 30 września 2015r.

  Kryteria oceny ofert:

  Decyzja o wyborze oferty zapadnie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Pod uwagę brana będzie m.in., wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo osobistej rozmowy z potencjalnym kandydatem.

  W cenie ma być uwzględnione wynagrodzenie brutto oraz wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy zlecenie z Wykonawcą w przypadku firm – podatek VAT.

  Termin i sposób składania ofert

  Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny w terminie do dnia 20.12.2013r. do godziny: 9:45

  Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 
 1. Formularz oferty,

 2. CV osoby przewidzianej do pełnienia funkcji specjalisty ds. obsługi księgowo - finansowej,

 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dane pracownika upoważnionego do kontaktu:

 

Wioletta Ulrich - Juś, tel. (25) 684-16-32

 

 

Informacja o wynikach postępowania:

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2013.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

umowa

formularz ofertowy

I.272.2.97.2013 na pełnienie funkcji kierownika projektu

Znak postępowania: I.272.2.97.2013

 

Miastków Kościelny, dnia 12.12.2013 r.

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

 

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

   

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )

na pełnienie funkcji kierownika projektu

„Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

    

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

 

poniżej 14 000 euro.

 

 

 Nazwa i adres Zamawiającego: 

Nazwa :  Gmina Miastków Kościelny

 

REGON: 711582322

 

NIP:  826-203-72-96

 

Miejscowość Miastków Kościelny

 

Adres: ul. Rynek 6

 

Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

 

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

Tel./fax.:  tel: (25) 684-16-32, fax: (25) 754-40-07

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion.

 

Zadania kierownika projektu:

 
 • prawidłowa i terminowa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie i budżetem,

 • zarządzanie ryzykiem projektu,

 • analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości,

 • terminowe realizowanie zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu,

 • nadzór nad organizacją prawidłowej realizacji projektu oraz zgodnością realizacji projektu z wytycznymi POIG, dokumentacją programową, specyfikacją projektu,

 • nadzór na działalnością osób, stanowiących kadrę projektu,

 • nadzór nad wydatkami,

 • bieżące kontakty z instytucją dofinansowującą,

 • prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, zgodnie z wytycznymi PO IG,

 • udzielanie zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wytycznymi PO IG,

 • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

 • przygotowanie umów użyczenia sprzętu,

 • koordynacja działań związanych z dystrybucją sprzętu komputerowego,

 • informowanie na bieżąco o zaistniałych problemach i propozycjach ich rozwiązania,

 • terminowe sporządzanie i przesyłanie wniosków o płatność, sprawozdań i innych dokumentów,

 • oznaczanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi PO IG,

 • kontrola sprzętu u beneficjentów ostatecznych,

 • wykonywanie wszelkich innych czynności, związanych z prawidłową realizacją
  i nadzorem projektu.

 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, organizowanie spotkań monitoringowych i prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdań z w/w spotkań,

 • opieka nad grupami szkoleniowymi,

 • poddawanie się kontrolom prowadzonym przez organy wewnętrzne i instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji projektu oraz dostosowanie się do uwag poaudytowych,

 • uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z projektem,

 • sygnalizowanie Zamawiającemu z właściwym wyprzedzeniem o potrzebie dokonania zmian,

 • wykonywanie działań w szczególności w zakresie cyklicznego raportowania do Władzy Wdrażającej, osiągania zakładanych wskaźników, sposobu zawierania i realizacji umów oraz sposobu rozliczania projektu.,

 • po zakończeniu realizacji projektu kierownik projektu rozliczy finansowo
  i merytorycznie projekt, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w tym sporządzi końcowy wniosek o płatność i wprowadzi wszelkie uwagi naniesione przez Instytucję Wdrażającą do czasu zatwierdzenia końcowego projektu.

   

  Kierownik projektu zatrudniony zostanie na podstawie umowy zlecenie.

  Zamawiający wymaga, aby kierownik projektu przebywał w siedzibie Zamawiającego w czasie realizacji umowy co najmniej 20 godzin tygodniowo, 4 godziny dzienne w godzinach pracy Urzędu, a w razie konieczności stawił się w miejscu realizacji projektu w ciągu maksymalnie
  2 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego (fax, mail). Kierownik projektu będzie pozostawał w kontakcie telefonicznym i e-mailowym przez cały czas trwania umowy.

   

  Zamawiający w zakresie realizacji projektu udostępni pomieszczenia z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe celem należytego wykonania umowy.

 

 

 

Wymagania dotyczące osoby, przewidzianej jako kierownika projektu:

 
 1. Posiada znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i o samorządzie gminnym oraz z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Posiada umiejętność dobrej organizacji pracy i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 3. Posiada znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 4. Posiada prawo jazdy kategorii B.

 5. Posiada znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy).

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa zostanie zawarta w formie umowy zlecenia do 30 września 2015r.

 

Kryteria oceny ofert:

 

Decyzja o wyborze oferty zapadnie na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo osobistej rozmowy z potencjalnym kandydatem.

 

W cenie ma być uwzględnione wynagrodzenie brutto oraz wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy zlecenie z Wykonawcą w przypadku firm – podatek VAT.

 

Termin związania ofertą:

 

30 dni od daty złożenia oferty.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny w terminie do dnia 20.12.2013r. do godziny: 9:45.

 

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 
 1. Formularz oferty.

 2. CV osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika projektu.

 3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dane pracownika upoważnionego do kontaktu:

Wioletta Ulrich - Juś, tel. (25) 684-16-32

mail: inwestycje@miastkowkoscielny.pl

Informacja o wynikach postępowania:

 

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2013.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:

Umowa

formularz ofertowy

I. 271.8.2013 Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo

Miastków Kościelny: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja wraz ze szkoleniem uczestników projektu w zakresie obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Numer ogłoszenia: 519668 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem dla projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo - druga edycja wraz ze szkoleniem uczestników projektu w zakresie obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla beneficjentów (komputerów przenośnych) wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową - 60 sztuk. - Dostawa i montaż zestawów komputerowych dla jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową - 40 sztuk. - Modernizacja sprzętu komputerowego wraz z aktualizacją oprogramowania i licencji - 94 sztuki. - Szkolenia z zakresu obsługi komputerów osobistych z wykorzystaniem Internetu - dla 60 beneficjentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy i montażu zestawów komputerowych dla beneficjentów (komputerów przenośnych) wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową oraz w zakresie dostawy i montażu zestawów komputerowych dla jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny wraz z oprogramowaniem systemowym i użytkowym, ochroną antywirusową zawiera: Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) do SIWZ. W zakresie szkolenia z zakresu obsługi komputerów osobistych z wykorzystaniem Internetu: informacje zawarte są w załączniku Nr 8 do SIWZ. Projektem zostaną objęte następujące jednostki podległe Gminie: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym - 8 sztuk 2. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym - 8 sztuk 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu - 8 sztuk 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli - 8 sztuk 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym - 6 sztuk 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 sztuki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.31.00-6, 48.76.00.00-3, 30.23.72.70-2, 30.23.72.80-5, 48.70.00.00-5, 50.31.20.00-5, 80.53.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 72.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000 zł słownie: osiem tysięcy złotych. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać m.in. następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, - gwaranta banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib; - określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją; - kwotę gwarancji; - termin ważności gwarancji - 30 dni od daty złożenia oferty; - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: BS. GARWOLIN ODDZIAŁ MIASTKÓW KOŚCIELNY 27 9210 0008 0056 4834 2000 0030 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny w kancelarii pok. 14, lub dołączyć do oferty. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru określonego w załączniku nr 5. 2. Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków - według wzoru nr 3. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Wypełniony druk szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ wraz z: certyfikatami, testami, kartami technicznymi, folderami. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia oczekiwania Zamawiającego. 7. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy - załącznik nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e - Inclusion, osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 6 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 7  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 Opis wymagań dla przeprowadzenia szkoleń

 

I.272.2.74.2013 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 

 

Nazwa zadania: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej
w miejscowości Kruszówka”.

Informacje wstępne.

 

 

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Miastków Kościelny

Siedziba:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

Adres:

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6

Tel.:

(0 25) 7511286

Fax.:

(0 25) 7544007

e-mail:

inwestycje@miastkowkoscielny.pl

Strona WWW

www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania

7.00 – 15.00

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kruszówka”.

Lokalizacja inwestycji: Kruszówka  gm. Miastków Kościelny.

 

 Zakres prac:

 1. Rozebranie obróbek blacharskich - podokienników z blachy nie nadającej się do użytku- 1,550 m2
 2. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 – 1,000 szt.
 3. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 – 21,388 szt.
 4. Montaż okien rozwieranych i uchylno - rozwieranych dwudzielnych z PCV (02) oraz drzwi aluminiowych (03) zewnętrzne z obróbką obsadzenia o powierzchni ponad 2.5 m2 - 22,780 m2
 5. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - 3,450 m2 – wewnętrzne,
 6. Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej z jednego elementu zakończone obustronnie elementami z tworzywa sztucznego – 2,100 m2.

Ogólna charakterystyka robót:

OKNA (02):

 1. Okna z PCW systemu bezołowiowego w kolorze białym.
 2. Współczynnik przenikania ciepła min U=1,4.
 3. Okna min. trzykomorowe z nawiewnikami i systemem umożliwiającym rozszczelnienie.
 4. Górne skrzydła uchylane z poziomu podłogi.

   DRZWI ZEWNĘTRZNE (03):
 5. Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe (03) - profil ciepły, szklone szkłem podwójnym, bezpiecznym. W kolorze brązowym. Drzwi dwuskrzydłowe z antabą 30cm, zamkiem przeciw panicznym z wkładką i samozamykaczem. Górne skrzydła uchylane z poziomu podłogi.

  DRZWI WEWNĘTRZNE (D1)
 6. Wymiana drzwi wewnętrznych drewnianych na aluminiowe (D1) – szklone szkłem podwójnym, bezpiecznym. W kolorze brązowym.
  Drzwi dwuskrzydłowe z antabą 30cm z wkładką.
 7. Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej koloru brązowego.

II. Oferty częściowe i wariantowe.

 

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta powinna obejmować kompletną
  ( z punktu widzenia celu, któremu ma służyć ) realizację zamówienia.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia – do 18 grudnia 2013 roku.

 

IV. Zawartość oferty.

1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku
nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegałaby odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 
 1. Formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);
 2. Wypełniony przedmiar robót (załącznik nr 2);
 3. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( należy załączyć referencje );
 4. Oświadczenie wykonawcy , że stolarka może być montowana w obiektach użyteczności publicznej.

 

Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej.

 

Uwaga: Wszystkie kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

 

V. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 

Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Wioletta Ulrich-Juś – insp. ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 751 12 86 w. 32 lub (025) 684 16 32,

email - inwestycje@miastkowkoscielny.pl  

 

 

VI. Termin związania ofertą.

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

Pokój nr 12

 

do dnia 19.11.2013 roku do godz. 9:45.

 

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

 

2. Miejsce otwarcia ofert:

 

w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, Pokój nr 13

dnia 19.11.2013 roku, godz. 10:00.

 

 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

 

Oferty należy składać w zaklejonych opakowaniach.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

 

Gmina Miastków Kościelny

08-420 Miastków Kościelny ul. Rynek 6

 

oraz oznakowana następująco:

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kruszówka”

 

z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 19.11.2013r. godzina 10:00”

VIII. Kryteria oceny oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

(nazwa kryterium, waga,):

/ Nazwa kryterium / najniższa cena /

/ Waga  / 100  /

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

 

IX. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez   Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 

 

 1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy
  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
 2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z zaproszenia do składania ofert, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najniższą cenę.
 3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz danych zawartych w ofercie, według załączonego wzoru.

XI. Załączniki.

 

Załączniki do specyfikacji:

 

 

 

 

Miastków Kościelny, dnia 12.11.2013r.

 

 

Sporządziła:

Wioletta Ulrich-Juś –

Insp. ds. koordynacji projektów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury i zamówień publicznych

tel. (025) 684-16-32

email - inwestycje@miastkowkoscielny.pl

 

                          Zatwierdził:

 

 

 

I.272.2.72.2013 „Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej z PCV

Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 na realizację zadania:

 Nazwa zadania:


„Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej z PCV
w Świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w  gm. Miastków Kościelny”

Informacje wstępne

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Miastków Kościelny

Siedziba:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym

Adres:

08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6

Tel.:

(0 25) 7511286

Fax.:

(0 25) 7544007

e-mail:

inwestycje@miastkowkoscielny.pl

Strona WWW

www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania

7.00 – 15.00

 Podstawa prawna:

 Zamówienie udzielone będzie na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm), zgodnie z którym, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 I. Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest:

 „Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej z PCV
w Świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w  gm. Miastków Kościelny”

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 45432130-4 – Pokrywanie podłóg.

Lokalizacja inwestycji: Zabruzdy gm. Miastków Kościelny

Zakres zamówienia:

 1. Warstwy wyrównawcze i wygładzające – grunt dyspersyjny – 50 m2
 2. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 – 50 m2
 3. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wyłożeniem na ściany 10cm – wykładzina antystatyczna i antypoślizgowa przy ścianach na szerokość 90cm w innym kolorze – 50 m2 podłogi + wyłożenie na ściany 10cm (środek kolor żółty, przy ścianach kolor zielony)
 4. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych
 5. Progi stalowe – 2 sztuki.
 6. Wywóz powstałych odpadów.

 Charakterystyka techniczna wykładziny podłogowej:

 1.  Wykładzina podłogowa z PCV.
 2. Wykładzina do obiektów użyteczności publicznej przeznaczona do placówek oświaty.
 3. Grubość całkowita – min. 2,0mm.
 4. Grubość warstwy użytkowej – min. 0,8 mm.
 5. Masa powierzchniowa – min. 2,8 kg/m2 /m3
 6. Wykładzina antystatyczna.
 7. Odporność barwy na światło sztuczne: min. 6
 8. Oddziaływanie krzesła na rolkach – brak uszkodzeń.
 9. Skutek ruchu nogi mebla – brak uszkodzeń.

II. Oferty częściowe i wariantowe.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta powinna obejmować kompletną
  ( z punktu widzenia celu, któremu ma służyć ) realizację zamówienia.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

III. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia – 13 grudnia 2013 roku.

IV. Ocena ofert:.

 1. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 1. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku nie złożenia dokumentów i oświadczeń w określonym terminie lub złożenia dokumentów zawierających błędy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlegałaby odrzuceniu lub konieczne było by unieważnienie postępowania.
 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (cenę całkowitą) na realizację przedmiotu zamówienia oraz którego oferta spełniać będzie wymogi określone w zaproszeniu do składania ofert.
 3. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczącej treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącej treści złożonej oferty.
 4. Zamawiający odrzuca ofertę, która jest niezgodna z zaproszeniem do składania ofert, nie zawiera wymaganych oświadczeń lub dokumentów, zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz gdy wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 V. Zawartość ofert:

 1.  Formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1);
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2);
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że wykładzina podłogowa z PCV może być montowana w obiektach użyteczności publicznej.
 4. Charakterystyka techniczna oferowanej wykładziny.

Uwaga: Wszystkie kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

 

VI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, 08-420 Miastków Kościelny,
ul. Rynek 6

faks: (025) 684 16 32 lub 
drogą elektroniczną: inwestycje@miastkowkoscielny.pl


Wioletta Ulrich-Juś  – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych, funduszy strukturalnych
tel. (025) 684-16-32,
email - inwestycje@miastkowkoscielny.pl  

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Przygotowanie oferty.

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 4. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach a numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
 5. Każda zapisana strona powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
 6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
 9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
 10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny
Pokój nr 12
do dnia 14.11.2013 roku do godz. 09:45.

 Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny
dnia 14.11.2013 roku godz. 10:00.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

 Oferty należy składać w zaklejonych opakowaniach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Gmina Miastków Kościelny
08-420 Miastków Kościelny ul. Rynek 6
oraz oznakowana następująco:

 „Wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej z PCV
w Świetlicy wiejskiej w Zabruzdach w  gm. Miastków Kościelny”

z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 14.11.2013 roku godzina 10:00”

 X. Opis sposobu obliczania ceny.

 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XI. Informacje dodatkowe:

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacje o zaproszeniu do składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na naszej stronie internetowej:     www.miastkowkoscielny.pl - zakładka przetargi 2013.

Załączniki.

 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
 3. Wzór umowy.

Miastków Kościelny, dnia 05.11.2013r.

Sporządziła: 

Wioletta Ulrich-Juś – inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych,
funduszy strukturalnych

tel. (0 25) 7511286 w. 32 lub (025) 684-16-32

email - inwestycje@miastkowkoscielny.pl

 

                                          Zatwierdził:

 

 

 

 

 

 

I.271.6.2013 Kredyt bankowy

 Numer ogłoszenia: 445520 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 100 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 100 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/180/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym z dnia 19.04.2013r. w wysokości 1 100 000 zł. Okres kredytowania: 8 lat. Data udzielenia kredytu: 15.12.2013r. Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 15.12.2013r. włącznie do dnia 31.01.2014r. Karencja w spłacie kredytu do 30.06.2014r. Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 do 2021 w poniższych okresach: - w roku 2014: 40 000 zł - 30.06.2014r.: 40 000 zł; - w roku 2015: 155 000 zł - 28.02.2015r.: 75 000 zł; 31.10.2015r.: 80 000 zł; - w roku 2016: 70 000 zł - 28.02.2016r.: 70 000 zł; - w roku 2017: 170 000 zł - 30.04.2017r.: 85 000 zł; 30.11.2017r.: 85 000 zł; - w roku 2018: 200 000 zł - 30.04.2018r.: 100 000 zł; 30.06.2018r.: 100 000 zł; - w roku 2019: 150 000 zł - 30.04.2019r.: 100 000 zł; 31.08.2019r.: 50 000 zł; - w roku 2020: 150 000 zł - 30.04.2020r.: 75 000 zł; 31.08.2020r.: 75 000 zł; - w roku 2021: 165 000 zł - 28.02.2021r.: 65 000 zł; 31.05.2021r.: 100 000 zł; Spłata odsetek następować będzie miesięcznie. Pierwsza wpłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2014r. Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: - Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. - Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania. - Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi, pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco. Wszystkie informacje dotyczące przetargu nieograniczonego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastków Kościelny - www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2013..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia / nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia / nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia / nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia / nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

2. Formularz oferty przetargowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

3. Dokumenty potwierdzające posiadanych uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Dokument określający sposób obliczenia ceny oferty. 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na innych podmiotach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.11.2013 godzina 09:45,

miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 16 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 16 Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 18

IZP.I.271.4.2013

Miastków Kościelny: Przebudowa drogi w miejscowości Zwola gm. Miastków Kościelny.
Numer ogłoszenia: 171605 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi w miejscowości Zwola gm. Miastków Kościelny..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zwola gm. Miastków Kościelny.

Odcinek nr 1: dojazd do mostu: 1. Roboty przygotowawcze: -Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym: 0,395km, -Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie: 319,20m2. 2. Podbudowa: -Wyrównanie podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwa górna gr. warstwy 10cm - 31,92m3, -Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. Koryta 20cm - 1339,80m2, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, gr. warstwy 8cm - 1339,80m2, -Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, za dalsze 12cm grubości - 1339,80m2. 3. Nawierzchnia: -Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 1580,00m2, -Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg. PN-EN, warstwa wiążąca, gr. warstwy 3cm, KR-2 - 1580,00m2, -Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg. PN-EN, warstwa ścieralna, gr. warstwy 3cm, KR-2 - 1580,00m2. 4. Odwodnienie: -Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30cm - 550,00m. 5. Pobocza: -Uzupełnienie poboczy gruntem kat. III z dokopu z odl. do 1km - 29,44m3, -Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, gr. warstwy 8cm - 184,00m2. Odcinek 2: dojazd do pól: 1. Roboty przygotowawcze: -Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 1224,00m2. 2. Podbudowa: -Wzmocnienie podbudowy klińcem, gr. warstwy 5cm - 1224,00m2. 3. Nawierzchnia: -Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - 1224,00m2, -Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg. PN-EN, warstwa wiążąca, gr. warstwy 3cm, KR-2 - 1224,00m2. 4. Odwodnienie: -Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, grubość namułu 30cm - 612,00m. 5. Pobocza: -Wykonywanie poboczy z kruszywa łamanego, gr. warstwy 8cm - 306,00m2..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia, Warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli oferent przedstawi wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w tym okresie, wykonał minimum jedną pracę polegającą na wykonaniu prac drogowych polegających na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto w ramach jednego zamówienia (jednej umowy).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli: dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wraz z wykazem maszyn budowlanych, którymi dysponuje oferent w tym posiadanie minimum 1 koparko-ładowarki oraz 1 równiarki oraz maszyn niezbędnych do wykonania nawierzchni bitumicznej, umożliwiającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 4 i 5. Oświadczenia, że osoba(y), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca załączy oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień - załącznik nr 9.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

2)Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na innych podmiotach. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - jeżeli dotyczy. 5) Parafowany wzór istotnych postanowień umowy - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7. 6) Wypełniony kosztorys ofertowy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1. Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizacje robót, zaistnienia siły wyższej; przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizacje umowy. 2. Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.: - Nieujęte (niezainwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych. - Związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego. - Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków. - Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich. - Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. - Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. - Zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach w szczególności kierownika budowy. - Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp. - Zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć. - Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 Wykaz sprzętu

Załącznik Nr 5 Wykaz osób

Załącznik Nr 6 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik Nr 7 Istotne postanowienia

Załącznik Nr 8 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9 Oświadczenie

Przedmiary:

przedmiar robót na dł 395m 

przedmiar robót na dł 306m

IZP.272.3.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miastków Kościelny: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 276306 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów z terenu Gminy Miastków Kościelny autokarem do Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zgórzu:

1. Godz. 7:20, Zgórze- Zasiadały - Brzegi - Zgórze - 15 km, 30 osób,

2. Godz. 7:20, Zgórze - Stary Miastków - Oziemkówka - Zgórze, 16km, 30 osób,

3. Godz. 8:20, Zgórze - Stary Miastków - Oziemkówka - Zgórze, 16km, 30 osób,

4. Godz. 13:20, Zgórze - Stary Miastków - Oziemkówka - Zgórze, 16km, 30 osób,

5. Godz. 14:30, Zgórze - Zasiadały - Brzegi - Zgórze, 15km, 30 osób,

6. Godz. 14:30, Zgórze - Stary Miastków - Oziemkówka - Zgórze, 16km, 30 osób.

2 autobusy 30 osobowe oraz 2 opiekunów.

Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym:

1. Godz. 7:00, Miastków Kościelny - Kruszówka - Zabruzdy - Zabruzdy Kolonia - Miastków Kościelny, 12km, 50 osób,

2. Godz. 7:20, Miastków Kościelny - Ryczyska - Grecja - Glinki - Miastków Kościelny, 9km, 30 osób,

3. Godz. 7:20, Miastków Kościelny - Wola Miastkowska - Kujawy - Miastków Kościelny, 16km, 50 osób,

4. Godz. 7:40, Miastków Kościelny - Baczków - Zwola - Suchowola - Miastków Kościelny, 23km, 50 osób,

5. Godz. 7:40, Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Zwola Poduchowna Kolonia - Zwola - Miastków Kościelny, 18km, 30km,

6. Godz. 13:20, Miastków Kośelny - Zabruzdy - Kruszówka - Wola Miastkowska - Kujawy Miastków Kościelny, 17km, 50 osób,

7. Godz. 13:20, Miastków Kościelny - Ryczyska - Grecja - Glinki - Miastków Kościelny, 9km, 30 osób,

8. Godz. 13:45, Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Zwola Poduchowna Kolonia - Zwola - Miastków Kościelny, 18km, 30 osób,

9. Godz. 14:40, Miastków Kościelny - Zabruzdy - Kruszówka - Wola Miastkowska - Kujawy - Miastków Kościelny, 17km, 50 osób,

10. Godz. 15:20, Miastków Kościelny - Ryczyska - Grecja - Glinki - Miastków Kościelny, 9km, 30 osób,

11. Godz. 15:20, Miastków Kościelny - Baczków - Zwola - Suchowola - Miastków Kościelny, 23km, 30 osób,

12. Godz. 16:10, Miastków Kościelny - Ryczyska - Grecja - Glinki - Miastków Kościelny, 9km, 30 dni, 13. Godz. 16:10, Miastków Kościelny - Zabruzdy - Kruszówka - Wola Miastkowska - Kujawy - Miastków Kościelny, 17km, 50 osób.

1 autobus 50 ososbowy, 3 autobusy 30 osobowe oraz 4 opiekunów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Usługi polegające na dowożeniu uczniów, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie niniejszego postępowania przetargowego. Wartość zamówienia nie przekroczy 50% kwoty, na którą opiewać bedzie umowa z wyłonionym wykonawcą i zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełnienia warunku należy przedłożyć: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. odpisu, zaświadczenia, z którego będzie wynikać, że oferent ma uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie tego warunku weryfikowane będzie w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia: warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli oferent udokumentuje należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 zamówień polegających na dowożeniu osób cyklicznie przez okres przynajmniej 1 roku, na dowolnej trasie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o wykaz sprzętu oferenta, kwalifikacje zawodowe osób biorących udział w zamówieniu, doświadczenie, wykształcenie oraz uprawnienia osób zaangażowanych w trakcie realizacji zamówienia, warunek ten będzie spełniony przez oferenta, jeżeli: oferent wykaże, dysponowanie osobą (osobami) która (które) będzie (będą) uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą (-cymi) uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy Prawo drogowe (oraz innymi przepisami) oraz sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W oparciu o oświadczenie oferenta.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W oparciu o oświadczenie oferenta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na innych podmiotach. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy. 4. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SWIZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 Wykaz sprzętu

Załącznik Nr 5 Wykaz osób

Załącznik Nr 6 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik Nr 7 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 8 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

IZP. 272.2.41.2013 Zaproszenie do składania oferty cenowej

 

Zaproszenie do składania oferty cenowej

 

Zamówienie jest realizowane w formie zaproszenia do złożenia oferty, z wyłączeniem ze stosowania ustawy z dnia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)
na podstawie art.4 pkt 8 w/w ustawy.

Wójt Gminy Miastków Kościelny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie około 150 sztuk badań geotechnicznych gruntu w miejscowościach gminy Miastków Kościelny.

 Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie 1 odwiertu wraz z dokumentacją. 

Całkowitą kwotę zamówienia będzie stanowiła wartość kwoty za wykonanie pojedynczego odwiertu przemnożona przez ilość faktycznie wykonanych prac w terenie.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 
   
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie około 150 sztuk badań geotechnicznych gruntu stanowiących podstawę wykonania projektu budowlanego przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Miastków Kościelny, określających rodzaj podłoża do głębokości 4m ppt wraz z informacją o statycznym
  i dynamicznym poziomie wód gruntowych.
 2.  
 3. Badanie gruntu zostanie potwierdzone dokumentacją.
 4.  
 5. Do dokumentacji zostanie załączona opinia uprawnionej osoby, która wykonała badania geologiczne, potwierdzająca, że zarówno przepuszczalność gruntu, bez potrzeby jego wymiany jak i poziom wody gruntowej pozwalają na zastosowanie studni chłonnych lub drenaży rozsączających do odprowadzania oczyszczonych ścieków (stosowanie studni chłonnych i drenaży rozsączających będzie dopuszczane do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu rodzinnego, gdy poziom wód gruntowych w miejscu posadowienia tych urządzeń będzie znajdował się minimum 2,2m pod poziomem istniejącego terenu, a przepuszczalność i chłonność jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągi doby będą wprowadzane do środowiska dla tej lokalizacji).
 6.  
 7. Opinia ma posiadać zestawienie tabelaryczne zgodne z lokalizacjami wraz z informacją o dobowej ilości ścieków wprowadzonych do środowiska dla każdej wskazanej lokalizacji (iloczyn liczby osób zamieszkujących posesję i jednostkowej dobowej ilości ścieków) oraz potwierdzenie, że przepuszczalność gruntu zapewni dobową chłonność dla przyjęcia ścieków, jakie powstaną w każdej z wymienionych lokalizacji, a także informację o poziomie wód gruntowych – udostępni Gmina Miastków Kościelny.
 8.  
 9. Termin wykonania zadania: do 25.07.2013r.
 10.  
 11. Termin składania ofert upływa w dniu:  01.07.2013r. o godzinie 11:00.
 12.   
 13. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12,
 14.  

w kopercie,  z napisem:

 

„Wykonanie badań geotechnicznych gruntu pod lokalizację projektowanych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach gminy Miastków Kościelny”,

 

 

 

lub przesłać na maila: inwestycje@miastkowkoscielny.pl z potwierdzeniem pocztą.

 

 

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest :

 

Pani Wioletta Ulrich-Juś, tel. 25 684 16 32.

 

mail: inwestycje@miastkowkoscielny.pl

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy:

   
 1. Formularz ofertowy.
 2.  
 3. Kopia uprawnień.
 4.  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 
   
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 •  
 

Cena 100%.

 

Uwaga:

  
 1. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2.  

ZATWIERDZAM

 

Miastków Kościelny, dnia 26.06.2013r.

 

 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny

   

Jerzy Jaroń

 

 

Załączniki:

 

1. Formularz ofertowy

 

2. Istotne postanowienia umowy

 

IZP 271.2.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny.

Numer ogłoszenia: 208918 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miastków Kościelny. Wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miastków Kościelny i ich zagospodarowania obejmuje: 1. Odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), 2. Odbieranie odpadów zbieranych selektywnie w tym: makulatury (papieru i tektury), szkła w tym szkła bezbarwnego i kolorowego oraz opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, metali, ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielogabarytowe i zużyte opony, od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miastków Kościelny, zgodnie z wykazem nieruchomości. Wykaz nieruchomości zamieszkałych objętych przedmiotowym zamówieniem Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. W trakcie realizacji umowy wykaz będzie na bieżąco aktualizowany (przez Zamawiającego i Wykonawcę). Odbiór w.w. odpadów komunalnych z pojemników-worków na odpady komunalne, o pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny, zwanym dalej regulaminem, z częstotliwością określoną w tym regulaminie oraz w obowiązującej uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. Szacunkowa liczba obsługiwanych mieszkańców (wg. zebranych deklaracji) - 4200 osób, co stanowi około 1180 gospodarstw domowych. Powierzchnia Gminy Miastków Kościelny: 8 524ha. Obszar Gminy obejmuje 16 miejscowości. Długość dróg gminnych 95km, drogi powiatowe na terenie Gminy 45km. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2012r. - 116Mg. Ilość wytworzonych odpadów należy traktować jako dane orientacyjne. Zostały one podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Z tytułu ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1. świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. sporządzenie kwartalnych sprawozdań. 3. Ponadto Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: - wykaz wszystkich posesji, od których zostały odebrane odpady komunalne wraz ze wskazaniem rodzaju, ilości i pojemności pojemników odebranych odpadów - zgodnie z terminami określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. - informację o odebranych odpadach z PSZOK, w tym rodzaj i ilość oraz sposób zagospodarowania odpadów, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane. - w uzasadnionych wypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów. 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dalej PSZOK zlokalizowany będzie na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym. PSZOK będzie otwarty w określonym w harmonogramie dniu, z częstotliwością raz na cztery tygodnie. W dniu otwarcia PSZOK Wykonawca zapewnia niezbędne pojemniki od godziny 7:30. Odbiór pojemników o 17:00. W harmonogramie należy uwzględnić otwarcie PSZOK co 4 tygodnie w tym w co drugim miesiącu w sobotę. Zamawiający zapewni pracownika do obsługi PSZOK. W danym dniu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojemniki na poszczególne frakcje odpadów dostosowane do ilości odpadów i pory roku oraz w tym dniu je odebrać. PSZOK czynny będzie w godzinach od 8:00 do 17:00 ( wco drugim miesiącu w sobotę). Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia PSZOK w urządzenia (kontenery, pojemniki) do selektywnego gromadzenia poniższych rodzajów odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone i biodegradowalne. W zakresie wymagań dotyczących pojemników na odpady komunalne: 1. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieodpłatnie przez cały okres świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia każdą nieruchomość zamieszkałą w odpowiednią ilość worków określoną w obowiązującym regulaminie. Worki powinny być wykonane z folii LDPE o odpowiedniej grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, tak aby zapobiec ich rozrywaniu o pojemności od 60l do 120l na odpady zbierane selektywnie tj. niebieski na makulaturę (papier i tekturę), zielony na szkło i opakowania wielomateriałowe, czerwony na tworzywa sztuczne, żółty na metal oraz czarny na odpady ulegające biodegradacji w tym zielone. 2. Pierwszy zestaw worków na wszystkie frakcje odpadów Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy na realizację usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi przez Zamawiającego. 3. W trakcie odbierania odpadów Wykonawca pozostawia worki odpowiadające ilości oraz rodzajowi frakcji wystawionych przez właścicieli nieruchomości np. w przypadku odbioru jednego worka zielonego ze szkłem Wykonawca zostawia jeden z przeznaczeniem na szkło. Wykonawca pozostawi także worki w siedzibie Zamawiającego aby umożliwić mieszkańcom ich pobranie. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w trakcie dostawy worków na nieruchomości przekazywał również właścicielom nieruchomości materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące m.in. zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz harmonogramy odbioru odpadów. 5.Worki dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj frakcji odpadów, które należy w nich umieszczać oraz frakcji odpadów, których nie należy umieszczać. Oznaczenia muszą być dokonane w formie pisemnej w języku polskim w sposób czytelny. 6.Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach/workach, jak i odpady pozostawione obok pojemników/worków, a także odpady wysypane z pojemników/worków w trakcie ich opróżniania, wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu) i zwierzęta. 7. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Gminę o każdym przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia powyższego Wykonawca przyjmuje odpady jako zmieszane. W zakresie częstotliwości i sposobu odbioru odpadów komunalnych: Wykonawca będzie odbierał poszczególne frakcje odpadów komunalnych z częstotliwością i w sposób zgodny z obowiązującym regulaminem oraz zapisami dotyczącym sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (AGD i RTV), zużytych opon - dwa razy w roku w terminach do 30 kwietnia i do 31 października. Terminy powinny zostać zaznaczone w harmonogramie (kalendarzu). W zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: 1. Dokonywanie odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji zgodnie z określonym przez Wykonawcę, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramem. 2.Przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu harmonogramu, nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej telefonicznym, uzgodnieniu między stronami. O nowym terminie wywozu odpadów Wykonawca poinformuje właścicieli nieruchomości. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy. 3. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawienie odpadów do odbioru. 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 1 egzemplarza harmonogramu w wersji papierowej w formie kalendarza - pojedyncza kartka formatu A4, każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia na harmonogramie innych informacji związanych z systemem gospodarki odpadami (np. terminy płatności, numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat). Pierwszy harmonogram obejmujący okres lipiec - grudzień 2013r. Wykonawca dostarczy mieszkańcom wraz z workami w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram na rok 2014 Wykonawca dostarczy mieszkańcom w terminie do 15.12.2014 roku, po wcześniejszym przedstawieniu przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu harmonogramu. W zakresie transportu odpadów komunalnych: 1. Zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. 2.Zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dwa dni robocze następujące po dniu wolnym. 3.Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców. 4.Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę. W zakresie zagospodarowania odpadów: 1.Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do odzysku lub unieszkodliwiania na terenie instalacji regionalnych przynależnych do Ostrołęcko - Siedleckiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyznaczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2012, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 99, poz. 569 z poźn. zm.). 2.Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu oceny spełniania warunku należy przedłożyć wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują lub będą dysponowali niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013, poz.122). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na innych podmiotach. 3.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - jeżeli dotyczy. 5. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy- Załącznik nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1. W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków pieniężnych. 2. W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta , która została dopuszczona. 3. W następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia. 4. Ustawowych zmian stawki podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 SIWZ 

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie

Załącznik Nr 4 Oświadczenie

Załącznik Nr 5 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 6 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miastków Kościelny

Załącznik Nr 7 uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

IZP. 272.2.12.2013 Zaproszenie do składania oferty

Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny 

tel. (025) 751-12-86

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe Nr 272.2.12.2013

 

Dotyczy: zamówienia na usługę:

Szkolenia uczestników Projektu w zakresie przeprowadzenia szkoleń
z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu na potrzeby projektu pn: „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo".

w ramach działania 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

I.         Zamawiający:

Gmina Miastków Kościelny

Reprezentowana przez Wójta Gminy Miastków Kościelny: Jerzego Jaronia

Z siedzibą: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

 

II.        Przedmiot zamówienia: szkolenia z zakresu obsługi komputerów osobistych
z wykorzystaniem Internetu.

 

a) Szkolenia odbędą się w  świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym z wykorzystaniem komputerów (z dostępem do Internetu) przekazanych beneficjentom.

Świetlica wiejska zostanie bezpłatnie udostępniona na czas realizacji szkoleń.

 

III.      Zadania Wykonawcy:

Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało w szczególności:

 

1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 80 osób, zorganizowanych w 4 grupach po 20 osób w grupie, zajęcia powinny się odbyć w ciągu 4 dni po 6 h, czyli 24 h x 4 grupy tj. 96 godzin.

 

2.Tematyka szkoleń:

1)         Moduł 1- obsługa komputera,

2)         Moduł 2 - Zagrożenia związane z dostępem do Internetu,

3)         Moduł 3 - Wyszukiwanie informacji i komunikacja elektroniczna, zakładanie
i posługiwanie się pocztą elektroniczną,

4)         Moduł 4 – Pakiet Open Office.

 

3. W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie:

a)         Zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń.

 

4. Przeprowadzić szkolenia na terenie Gminy Miastków Kościelny w budynku  pod adresem:

Świetlica Wiejska w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 5, 

08-420 Miastków Kościelny.

 

a)        Spełnić wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.

b)        Oznakować miejsce realizacji szkoleń zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
e-Inclusion.

c)        Zapewnić materiały szkoleniowe (dydaktyczno-naukowe i multimedialne na płycie    CD/DVD) w ilości 80 sztuk. Zakupione dla uczestników szkoleń materiały muszą być dostosowane do zakresu i tematyki szkoleń, zawierać opis różnych systemów operacyjnych i programów użytkowych, uwzględniając przy tym różne grupy odbiorców (dzieci, dorośli) oraz ich zaawansowanie w obsłudze komputera.

d)       Wykonać szkolenia w terminach określonych poniżej.

e)        Opracować harmonogram na 24 godziny szkolenia uwzględniający dzienny czas trwania zajęć po 6 godzin na jedną grupę uczestników szkolenia, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. Jednego dnia szkolenie ma być przeprowadzone dla dwóch grup po 20 osób.

f)         Szkolenie powinno odbyć się w dniach:

23-24.03.2013r., 6-7.04.2013r., 13-14.04.2013r. oraz 20-21.04.2013r.

 

W harmonogramie/ach należy umieścić zagadnienia uzgodnione z Zamawiającym.

Jednak przede wszystkim należy uwzględnić takie tematy jak:

 • podstawowe informacje o komputerze,

 • uruchamianie, logowanie oraz kończenie pracy z komputerem,

 • zasady bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,

 • ochrona antywirusowa,

 • identyfikowanie problemów z działaniem oprogramowania i połączenia internetowego,

 • podstawowe elementy systemu komputerowego,

 • personalizację ustawień komputera,

 • podstawy obsługi komputera i konserwacje systemu,

 • obsługa edytora tekstu w tym tworzenie nowego dokumentu,

 • klawisze specjalne i skróty klawiaturowe,

 • objaśnienie paska zadań,

 • omówienie najczęściej wykonywanych poleceń,

 • zapisywanie pracy, zapisywanie dokumentu,

 • ustawianie układu strony, zaznaczanie tekstu, formatowanie tekstu, narzędzia do sprawdzania pisowni, praca z tabelami i obrazkami,

 • drukowanie dokumentu, formatowanie akapitów, ustalanie marginesów i wcięć, style nagłówkowe, tabulatory i tabele, grafika w edytorze tekstu,

 • obsługa arkusza kalkulacyjnego w tym przeznaczenie arkusza, uruchamianie oraz tworzenie nowego arkusza, tworzenie nowego dokumentu, klawisze specjalne oraz skróty klawiaturowe,

 • objaśnienie paska zadań, omówienie najczęściej wykonywanych poleceń,

 • zapisywanie pracy, zapisywanie dokumentu,

 • praca z arkuszami, praca z komórkami, formatowanie komórek, edytowanie komórek, praca z danymi,

 • tworzenie wykresów i raportów,

 • drukowanie dokumentów,

 • wprowadzanie danych, kasowanie, kopiowanie, zastosowanie funkcji i formuł, funkcje matematyczne, funkcje finansowe, sortowanie i filtrowanie danych,

 • pojęcie Internetu, zagrożenia płynące z Internetu,

 • wyszukiwanie informacji na zadany temat,

 • pojęcie poczty elektronicznej,

 • obsługa poczty elektronicznej,

 • zasady pracy z przeglądarką internetową,

 • wiarygodność informacji z sieci,

 • bezpieczeństwo w sieci,

 • bankowość internetowa,

 • oprogramowanie typu freeware, portale społecznościowe, formularze elektroniczne, praca z nośnikami danych, komunikatory internetowe,

 • możliwości Internetu.

 

g)      Wydać każdemu uczestnikowi szkolenia, po jego zakończeniu dyplom pamiątkowy ukończenia szkolenia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

h)      Przekazać Zamawiającemu na zakończenie szkolenia oryginał protokołu, na który składają się następujące dokumenty:

a.       Imienne listy obecności potwierdzające udział oraz ukończenie szkolenia wraz z tematami przedmiotowych zajęć szkoleniowych, zawierające informacje o miejscu, dacie i godzinach w jakich odbyło się szkolenie oraz podpisy uczestników i trenera.

b.      Dokumentację fotograficzną na płycie CD zawierającą co najmniej po 6 sztuk zdjęć z każdej grupy i każdego dnia szkoleń, przedstawiające uczestników podczas wykładu oraz pracy własnej przy komputerze.

 

V.        Pozostałe wymogi oraz postanowienia:

a)      Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion.

b)      Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami.

c)      Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową .

 

IV.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

V.        Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

 

VI.      Rodzaj zamówienia: usługa.

 

VIII.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.04.2013r.

 

IX.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-           opatrzona pieczątką firmową,

-           posiadać datę sporządzenia,

-           zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-           podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

X.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

1.        Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@miastkowkoscielny.pl  oraz  poprzez przesłanie oryginału dokumentów pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:

Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6

08-420 Miastków Kościelny,

do dnia 18.03.2013r. do godziny 14:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

2.        Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.03.2013r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6, oraz na stronie internetowej pod adresem: www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2013.

 

3.        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

4.        Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.   Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.miastkowkoscielny.pl/
w zakładce przetargi 2013r.

 

XI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena 100%

 

2. Termin ważności oferty: 30 dni

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.miastkowkoscielny.pl/

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

ZATWIERDZAM

Miastków Kościelny, dnia  08.03.2013r.

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

 

 

 Załączniki:

 1. Umowa na szkolenia
 2. Oferta

IZP. 272.1.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka.

Numer ogłoszenia: 44222 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Miastków i Oziemkówka wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Miastkowie Kościelnym.

I. Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Stary Miastków: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości: 4 942,50m w tym: kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 475,50m, kanał tłoczny PE Ø125 o długości: 2 467,0m. 2. Pompownia P1 Ø 1,5m - sztuk 2. 3. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych PVC DN 200. Rury powinny być oznakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. 4. Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE PN 6 Ø 125. 5. Na końcach kanałów tłocznych zaprojektowano studnie rozprężne z kręgów żelbetowych Ø 1,0m. Zaprojektowano także studnie żelbetowe kontrolne, średnicy 1,0m, w których zamontowany będzie trójnik z zasuwą Ø 80 i złączką do węża celem odpowietrzenia i przepłukania kanalizacji - od pompowni P1 - 5 sztuk. 6. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0m. Studnie włazowe PVC 1,0m zaprojektowano ze zwieńczeniem 1100 na 700 kl. D 400 - właz ma nośność 40T z pierścieniem odciążającym. Zlewnia P1: 7 sztuk. 7. W pasie drogowym zaprojektowano studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D 400 z pierścieniem odciążającym. 8. Na terenach zielonych projektuje się studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. B 125. II.

Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Oziemkówka: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości: 3 922m w tym: kanał grawitacyjny PVC 200 o długości: 2 609,0m, kanał tłoczny PE Ø110 o długości: 1 313,0m. 2. Pompownia P1 Ø 1,5m - sztuk 2. 3. Pompownia P2 Ø 1,5m - sztuk 2. 4. Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych litych jednorodnych PVC DN 200. Rury powinny być oznakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. 5. Kanalizację tłoczną zaprojektowano z rur PE PN 10 Ø 110. 6. Na końcach kanałów tłocznych zaprojektowano studnie rozprężne z kręgów żelbetowych Ø 1,2m.Zaprojektowano także studnie żelbetowe kontrolne, średnicy 1,2m, umożliwiające przepłukanie i odpowietrzenie przewodu - od pompowni P1 - 1 sztuka. 7. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych PVC 425 i PVC 1,0m. Studnie włazowe PVC 1,0m zaprojektowano ze zwieńczeniem 1100 na 700 kl. D 400 - właz ma nośność 40T z pierścieniem odciążającym. Zlewnia P1: 3 sztuki, Zlewnia P2: 5 sztuk. 8. W pasie drogowym zaprojektowano studnie inspekcyjne Ø 425 ze zwieńczeniem kl. D 400 z pierścieniem odciążającym.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Stary Miastków: 1. Przyłącza PVC 160 długości 1 779,0m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków - 5 sztuk wraz z przewodami tłocznymi PE 50 L długości 125,50m dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji. 2 sztuki studni rozprężnych. 2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC 160 kl. S. 3. Studzienki inspekcyjne na przyłączach z PVC Ø 315 z włazami żeliwnymi do 15T, a w ciągach samochodów ciężarowych z włazami żeliwnymi do 40T. IV.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Oziemkówka: 1. Przyłącza długości 1 731,50m wraz z przydomowymi pompowaniami ścieków - 3 sztuki wraz z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z posesji. 2. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC 160 kl. S. 3. Studzienki inspekcyjne na przyłączach z PVC Ø 315 z włazami żeliwnymi do 15T, a w ciągach samochodów ciężarowych z włazami żeliwnymi do 40T. Spadki i średnice rurociągów zgodnie z wytycznymi technicznymi. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia.

Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub przedmiarze robót wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Roboty budowlane, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie projektowania kanalizacji tj. dodatkowe przyłącza realizowane na długości realizowanej sieci kanalizacyjnej. Wartość zamówienia nie przekroczy 20% kwoty, na którą opiewać będzie umowa z wyłonionym Wykonawcą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla spełnienia warunku zawartego w art. 22 ust. 1, pkt. 2 tj, posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych prac w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) potwierdzających że te roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr 3. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli wykonawca wykaże (w załączniku nr 3), że wykonał minimum jedną inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości równej lub przekraczającej 1 500 000 złotych brutto w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac budowlanych (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Odpowiedni potencjał techniczny zostanie oceniony na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 4. Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeżeli Wykonawca wykaże (w załączniku nr 4), że dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, która to osoba będzie kierownikiem budowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na innych podmiotach (załącznik nr 7). W przypadku wykonywania całości zadania bez udziału innych podmiotów w treści druku należy wpisać: NIE DOTYCZY.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

5. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy- załącznik nr 9.

6. Dane dotyczące podwykonawców według załącznika nr 6.

7. Kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

1.1. Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

1.1.1. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizacje robót.

1.1.2. zaistnienia siły wyższej;

1.1.3. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

2. Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizacje umowy.

3. Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.:

3.1. Nieujęte (niezainwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych.

3.2. Związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego.

3.3. Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków.

3.4. Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich.

3.5. Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3.6. Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą.

3.7. Zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach w szczególności kierownika budowy.

3.8. Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Pzp.

3.9. Zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć.

3.10. Zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

3.11. Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści oferty.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Sieć kanalizacji w miejscowości Stary Miastków i Oziemkówka współfinansowana w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

SWIZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oswiadczenie o spełnanianiu warunków

Załącznik Nr 3 Wykaz zrealizowanych placów zabaw

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Oświadczenie

Załącznik Nr 6 Podwykonawcy

Załącznik Nr 7 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik Nr 8 Oświadczenie

Załącznik Nr 9 Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

IZP.272.2.4.2013 Zaproszenie do składania oferty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm.)
na

Ubezpieczenie 94 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu pn.: “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” 

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa            :                                  Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                711582322

NIP:                                       826-203-72-96

Miejscowość                          Miastków Kościelny

Adres:                                    ul. Rynek 6

Strona internetowa:             www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:          7.00 - 15.00

Tel./fax.:                                tel: (25) 684-16-32, fax: (25) 754-40-07

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie sprzętu, tj. 94 zestawów komputerowych (laptopów) zakupionych w ramach projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion.

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od kradzieży i zniszczenia.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji projektu miejsce podłączenia komputera przenośnego (laptopa) może ulec zmianie. Przez zmianę miejsca podłączenia Zamawiający rozumie podłączenie komputera u innego Beneficjenta ostatecznego.

Zamawiający informuje, że na zakupiony sprzęt komputerowy posiada 36 miesięczną gwarancję producenta.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%.

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Cena określona w formularzu ofertowym jest ceną stałą na okres obowiązywania umowy tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą:

30 dni od daty złożenia oferty.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny,

w terminie do dnia 10.01.2013r. do godziny: 09:45.

Otwarcie ofert:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny,

pokój Nr 13,  10.01.2013r. godzina: 10:00.

Dopisek na kopercie:

Oferta na ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla Gminy Miastków Kościelny w ramach realizacji projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)      Formularz oferty.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

·         dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane pracownika upoważnionego do kontaktu:

Wioletta Ulrich-Juś – w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia

tel. 25 684 16 32, fax . 25 754 40 07,  e-mail: inwestycje@miastkowkoscielny.pl

Marcin Jaroń – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

tel. 25 751 12 86, e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl

Informacja o wynikach postępowania:

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2013.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załącznik do zaproszenia: 

 

IZP. 272.20.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 525620 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usługi stałego dostępu do internetu dla 80 zestawów komputerowych znajdujących się w miejscu zamieszkania osób wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz 14 jednostek podległych Gminy Miastków Kościelny w ramach projektu Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Gwarantowana przepustowość dostępu do sieci Internet musi wynosić co najmniej:512 kb na s. Zamawiający dopuszcza uruchomienie dostępu do Internetu w niżej wymienionych technologiach: a) Bezprzewodowej: WiMax, LMDS, Wi-Fi, GSM EDGE, CDMA, UMTS HSDPA, LTE. -Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach gdy nie będzie technicznie możliwe zapewnienie dostępu do Internetu oferowaną przez Wykonawcę technologią, za zgodą Zamawiającego możliwe będzie zapewnienie dostępu do Internetu w innej technologii, jednakże z zachowaniem parametrów jak u innych beneficjentów ostatecznych projektu. - Sprzęt służący odbiorowi sygnału będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie. Zamawiający wymaga aby przed planowanym terminem montażu u Beneficjenta ostatecznego urządzenia były dostarczone do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym gdzie urządzenia zostaną przetestowane przez Wykonawcę oraz pracownika Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym. Po przetestowaniu urządzenie dostępu do internetu zostanie przez Wykonawcę zainstalowane w miejscach docelowych. - Dodatkowe, niezbędne akcesoria do prawidłowego działania Internetowego dostarcza Wykonawca np, modem, antena wewnętrzna, ponadto w przypadku, gdy dodatkowe urządzenia niezbędne do zapewnienia dostępu do Internetu wymagają ich zamontowania w budynku lub na budynku, ich montaż wykona Wykonawca na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. - Urządzenia zapewniające dostęp do Internetu muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera. - Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów transmisji danych przy połączeniach z Internetem za wyjątkiem działania siły wyższej. Parametry mogą być niższe przy pogorszeniu warunków technicznych niezależnych od Wykonawcy. - Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia - nie więcej niż 512 kbit na s. - Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 60 minut, przy czym ograniczenie połączenia dotyczyć będzie: a. urządzenia końcowego lub b. użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany. - Miesięczny limit transferu danych - nie więcej niż 750 MB dla użytkownika, z zastrzeżeniem indywidualnego podejścia uzasadnionego sytuacją na poszczególnych rynkach lokalnych, które może spowodować obniżenie tej granicy lub odstąpienie od tego ograniczenia. - Przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowego indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń. - W związku z możliwością zmiany lokalizacji laptopów oraz beneficjentów ostatecznych dostęp do Internetu musi być mobilny lub bezprzewodowy. - Zamawiający wymaga blokowania dodatkowych usług typu SMS, połączeń Głosowych na aktywnych kartach i innych, które generują dodatkowe koszty większe niż określone w treści umowy. Zamawiający zastrzega, że nie będzie ponosił tych kosztów. - W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania -o ile to niezbędne, własnych urządzeń odbiorczo - nadawczych w gospodarstwach domowych, Urządzenia te będąc w użytkowaniu Zamawiającego, pozostają własnością Wykonawcy. Urządzenia te muszą być zainstalowane na koszt Wykonawcy. Po zakończeniu realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest zdemontować i zabrać zainstalowane przez siebie urządzenia. - Urządzenia łącza bezprzewodowego muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. - Łącze dostępu do sieci Internet będzie posiadać stałe adresy IP lub inne rozwiązania umożliwiające dostęp do konfiguracji urządzeń diagnostyki i kontroli poprawności pracy lub jakości świadczonej usługi. - W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi zapewnić: a. Doprowadzenie sygnału internetowego do 94 odbiorców- do miejsca wskazanego przez Zawiadamiającego, zakończone wtyczką RJ45 lub modemem -Internet będzie wykorzystywany w komputerach przenośnych. b. 24 godzinny telefoniczny serwis techniczny Call Center - możliwość Zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia. c. 24 Godziny czas reakcji na awarię po zgłoszeniu przez Zamawiającego oraz 48 godzin czas powiadomienia Zamawiającego o podjętych działaniach w sytuacji awaryjnej. Warunki naprawy sprzętu regulują warunki określone w karcie gwarancyjnej producenta. - Doprowadzenie i podłączenie sygnału internetowego do zestawów komputerowych w przewidywanym terminie do: 30 dni od daty podpisania umowy. - Wykaz miejscowości w Gminie Miastków Kościelny wyznaczonych do instalacji Internetu: 1. Brzegi 2. Glinki 3. Kruszówka 4. Kujawy 5. Miastków Kościelny 6. Oziemkówka 7. Przykory 8. Ryczyska 9. Stary Miastków 10. Wola Miastkowska 11. Zabruzdy 12. Zabruzdy - Kolonia 13. Zasiadały 14. Zgórze 15. Zwola 16. Zwola Poduchowna UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie zmianę Beneficjentów ostatecznych a co za tym idzie konieczność przeniesienia laptopa wraz z Internetem. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do instalacji Internetu w innym wskazanym poprzez Zamawiającego miejscu w ramach umowy. - Dostęp do Internetu będzie wykorzystywany do celów niekomercyjnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego wynika, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług dostępu do internetu.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na innych podmiotach.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

5. Parafowany wzór istotnych postanowień umowy- załącznik nr 5.

6. Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z którego wynika, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług dostępu do internetu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy następujących zmian: a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z pewnością w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody współmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów publicznych. b) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. c) w zakresie modeli dostarczonych urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy, w stosunku do modeli zastosowanych przez Wykonawcę pierwotnie do uruchomienia realizacji Przedmiotu umowy. W przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta lub niezawinionych przez Wykonawcę spodziewanych opóźnień w dostawie pierwotnie zastosowanych modeli urządzeń. W takiej sytuacji Wykonawca może zaoferować inne modele tych urządzeń nie gorszych niż pierwotnie zaproponowane przez Wykonawcę do uruchomienia Przedmiotu umowy, zaakceptowanych przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru o których mowa w § 3 ust. 3 umowy. d) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, związane z dostawą oraz ubezpieczeniem komputerów, które realizowane są na podstawie odrębnej umowy (procedury przetargowej). e) ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 12, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2013 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pn.: Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e -Inclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Miastków Kościelny

Jerzy Jaroń

Załączniki:

SIWZ

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3  Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 4   Oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 5 Istotne postanowienie umowy

Załącznik Nr 6 Pisemne zobowiązanie innego podmiotu

IZP. 272.2.76.2012 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY

GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn zm. )
na

Ubezpieczenie 94 sztuk laptopów w ramach realizacji projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo” 

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości

poniżej 14 000 euro.

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa            :                                  Gmina Miastków Kościelny

REGON:                                711582322

NIP:                                       826-203-72-96

Miejscowość                          Miastków Kościelny

Adres:                                    ul. Rynek 6

Strona internetowa:             www.miastkowkoscielny.pl

Godziny urzędowania:          7.00 - 15.00

Tel./fax.:                                tel: (25) 684-16-32, fax: (25) 754-40-07

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie sprzętu, tj. 94 zestawów komputerowych (laptopów) zakupionych w ramach projektu pn.: „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – eInclusion.

Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

 • Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej
  i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

 • działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie.

 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm.

 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz).

 • działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów.

 • działanie wiatru, osunięcie się ziemi.

 • zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej.

 • pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych.

 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

 • klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.

 • klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego.

 • udział własny zniesiony.

 • ubezpieczenie obejmowałoby 14 laptopów, które będą znajdowały się w Jednostkach Samorządu Terytorialnego a 80 laptopów zgodnie z założeniami projektu trafią do Beneficjentów ostatecznych.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji projektu miejsce podłączenia komputera przenośnego (laptopa) może ulec zmianie. Przez zmianę miejsca podłączenia Zamawiający rozumie podłączenie komputera u innego Beneficjenta ostatecznego.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%.

Oferta o najkorzystniejszej cenie otrzyma 100pkt. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Wzór do obliczenia punktowego:

cena oferty najkorzystniejszej

Wartość punktowa = -------------------------------------------------- x 100

    cena oferty ocenianej

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. koszty związane z przygotowaniem
i zło
żeniem oferty.

Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Cena określona w formularzu ofertowym jest ceną stałą na okres obowiązywania umowy tj. do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin związania ofertą:

30 dni od daty złożenia oferty.

Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny,

w terminie do dnia 04.01.2013r. do godziny: 10:45.

Otwarcie ofert:

Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, 08 – 420 Miastków Kościelny,

pokój Nr 13,  04.01.2013r. godzina: 11:00.

Dopisek na kopercie:

Oferta na ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla Gminy Miastków Kościelny w ramach realizacji projektu pn.:  “Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo”

w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1)      Formularz oferty.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

·         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

·         dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

·         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dane pracownika upoważnionego do kontaktu:

Wioletta Ulrich-Juś – w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia

tel. 25 684 16 32, fax . 25 754 40 07,  e-mail: inwestycje@miastkowkoscielny.pl

Marcin Jaroń – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

tel. 25 751 12 86, e-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl

Informacja o wynikach postępowania:

Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.miastkowkoscielny.pl w zakładce przetargi 2012.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załącznik do zaproszenia:

 1. Formularz oferty.

IZP. 271.19.2012 Kredyt bankowy długoterminowy

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości
500 000 zł.


Numer ogłoszenia: 469040 - 2012; data zamieszczenia w BZP: 23.11.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 500 000 zł. Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji w kwocie 500 000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XXI.100.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku krajowym z dnia 27.04.2012r. w wysokości 500 000 zł. - Okres kredytowania: 2012r. - 2017r. - Data udzielenia kredytu: 20.12.2012r. - Karencja w spłacie odsetek od daty udzielenia kredytu tj. od dnia 20.12.2012r. włącznie do dnia 31.01.2013r. - Karencja w spłacie kredytu do 31.07.2014r. - Spłata kredytu nastąpi w latach 2014 do 2017 w poniższych okresach: o w roku 2014: 31.07.2014r.: 100 000 zł o w roku 2015: 30.09.2015r.: 100 000 zł o w roku 2016: 30.09.2016r.: 100 000 zł o w roku 2017: 30.06.2017r.: 100 000 zł 31.12.2017r.: 100 000 zł - Spłata odsetek następować będzie miesięcznie. - Pierwsza wpłata odsetek nastąpi w dniu 31.01.2013r. - Kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: o Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania. o Marża banku jest stała w całym okresie kredytowania. o Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi, pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu, ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu. - Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

Wniesienie wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Komisja przetargowa oceni spełnienie tego warunku według zasady spełnia. nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Komisja przetargowa oceni spełnienie tego warunku według zasady spełnia. nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Komisja przetargowa oceni spełnienie tego warunku według zasady spełnia. nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Komisja przetargowa oceni spełnienie tego warunku według zasady spełnia. nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Komisja przetargowa oceni spełnienie tego warunku według zasady spełnia. nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty przetargowej - wypełniony i podpisany przez oferenta załącznik nr 1. 2. Oświadczenie oferenta załącznik nr 2. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1.1. Zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 1.2. Zmiany nazwy Wykonawcy, 1.3. Zmiany osób reprezentujących strony, 1.4. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy. 2. Zmiana warunków umowy wymaga pisemnego aneksu, na warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany stawki oprocentowania, która jest dokonywana w trybie określonym w § 3 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.miastkowkoscielny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oswiadczenie o spełnanianiu warunków

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 5 Uchwała Si.527.2011 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik nr 6 Uchwała Si.86.2012 RIO w sprawie opinii planowanej kwoty długu

Załącznik nr 7 Uchwała Si.528.2011 RIO w sprawie projektu uchwały WPF

Załącznik nr 8 Uchwała Si.263.2012 RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Załącznik nr 9 Bieżące zobowiązania Gminy na dzień 30.09.2012r.

Załącznik nr 10 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie 01.01.2011.-31.12.2011r.

Załącznik nr 11 Rb-N kwartalne sprawozdanie IV.kw.2011r.

Załącznik nr 12 Rb-Z kwartalne sprawozdanie IV.kw.2011r.

Załącznik nr 13 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie 01.01.2012.-30.06.2012r.

Załącznik nr 14 Rb-N kwartalne sprawozdanie II.kw.2012r.

Załącznik nr 15 Rb-Z kwartalne sprawozdanie II.kw. 2012r.

Załącznik nr 16 Uchwała XXX.100.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załącznik nr 17 Uchwała XVI.73.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Załącznik nr 18 Zarządzenie 45.2011 w sprawie projektu WPF na lata 2012-2020

IZP 271.18.2012 Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013.

Numer ogłoszenia w BZP: 407678 - 2012;

data zamieszczenia: 19.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny , Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 025 7511286 w. 32, faks 025 7544007.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego utrzymania przejezdności dróg gminnych dla transportu drogowego w okresie zimowym. Wskazanie lokalizacji odśnieżania dróg będzie odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy. Przy wykonywaniu odśnieżania dróg Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z pługu, który ma zamontowaną gumową nakładkę zapobiegającą niszczeniu dróg. Wykonawca musi stosować się do wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową. Wykonanie danej usługi musi zostać potwierdzone przez sołtysa lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.

Zadanie Nr 1: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: 1. Oziemkówka. 2. Przykory. 3. Zgórze. 4. Stary Miastków. 5. Kujawy. 6. Wola Miastkowska. 7. Zabruzdy Kolonia 8. Zabruzdy 9. Kruszówka.

Zadanie Nr 2: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: 1. Miastków Kościelny. 2. Zwola. 3. Ryczyska. 4. Zwola Poduchowna. 5. Glinki. 6. Brzegi, 7. Zasiadały..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wg. Załącznika Nr 1 do SIWZ,

2) Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków. Wg. Załącznika Nr 2 do SIWZ,

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

4) Parafowany wzór istotnych postanowień umowy wg. Załącznika Nr 5 do SIWZ,

5) Kopia uprawnień do prowadzenia pojazdu osób według wykazu z Załącznika Nr 4,

6) Dane dotyczące podwykonawców z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i zakresu powierzonych im części zamówienia wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) Załącznik Nr 7.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowkoscielny.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny pokój Nr 12.

IV.4.4)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny.

Termin otwarcia ofert: 26.10.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012 / 2013.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego utrzymania przejezdności dróg gminnych dla transportu drogowego w okresie zimowym. Wskazanie lokalizacji odśnieżania dróg będzie odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy. Przy wykonywaniu odśnieżania dróg Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z pługu, który ma zamontowaną gumową nakładkę zapobiegającą niszczeniu dróg. Wykonawca musi stosować się do wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zagłoszenia usług objętych umową. Wykonanie danej usługi musi zostać potwierdzone przez sołtysa lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.

Zadanie Nr 1: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: 1. Oziemkówka. 2. Przykory. 3. Zgórze. 4. Stary Miastków. 5. Kujawy. 6. Wola Miastkowska. 7. Zabruzdy Kolonia 8. Zabruzdy 9. Kruszówka..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012 / 2013.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2012/2013. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego utrzymania przejezdności dróg gminnych dla transportu drogowego w okresie zimowym. Wskazanie lokalizacji odśnieżania dróg będzie odbywać się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy. Przy wykonywaniu odśnieżania dróg Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z pługu, który ma zamontowaną gumową nakładkę zapobiegającą niszczeniu dróg. Wykonawca musi stosować się do wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową. Wykonanie danej usługi musi zostać potwierdzone przez sołtysa lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.

Zadanie Nr 2: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: 1. Miastków Kościelny. 2. Zwola. 3. Ryczyska. 4. Zwola Poduchowna. 5. Glinki. 6. Brzegi, 7. Zasiadały..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

SWIZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Wykaz narzędzi wyposażenia

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Projekt umowy

Załącznik nr 6 Oświadczenie

Załącznik nr 7 Podwykonawstwo

<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&