02 styczeń 2019 12:44
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pełnią dyżury
w Punkcie Konsultacyjnym w świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5
w każdą pierwszą środę każdego miesiąca w godz. od 15.00 do 17.00

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Sławomir Rusak – Przewodniczący Komisji

2. Ks. Adam Turemka - Członek Komisji

3. Andrzej Seroczyński – Członek Komisji

4. Mieczysław Moch – Członek Komisji

5. Katarzyna Dadas – Członek Komisji

6. Ewa Salamończyk – Członek Komisji

7. Magdalena Kałaska – Członek Komisji


Komisja w ww. składzie została powołana Zarządzeniem nr 61/2018 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 grudnia 2019 r.


W ramach pracy punktu konsultacyjnego następuje:

• rozpoznawanie problemów zgłaszanych przez klientów,
• motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowania do specjalistycznego leczenia,
• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmian szkodliwego wzoru picia,
• udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
• udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
• prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
• rozpoznawanie zjawisk przemocy - udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
• motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
• gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.


Ważne!
Napoje alkoholowe zawierają etanol, który jest substancją psychoaktywną. Etanol oddziałuje na centralny układ nerwowy i bezpośrednio wpływa na funkcje mózgu. Efektem tego są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania.

Uwaga, problem!
Człowiek zagrożony uzależnieniem zaczyna inicjować i organizować okazje do wypicia. Na uwagi bliskich i znajomych o przesadzaniu z alkoholem reaguje agresją i złością. Zaczyna pić w samotności, aby nie narażać się na negatywną reakcję środowiska.

Czy wiesz, że...?
Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo. Nie można się uzależnić w ciągu jednego dnia. Wystąpienie choroby poprzedzone jest okresem tzw. picia ryzykownego i szkodliwego.

Warto wiedzieć!
Nadmierne spożywanie alkoholu przez kobiety może być przyczyną występowania zaburzeń nastroju o charakterze lękowym i depresyjnym. U pijących kobiet ryzyko raka piersi jest zdecydowanie wyższe i wzrasta proporcjonalnie do ilości spożywanego alkoholu

 


PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Ośrodek Rehabilitacji MONAR GŁOSKÓW

woj. mazowieckie
Głosków, 08-412 Borowie
Tel. 025 681 64 24
Fax 025 681 64 24

http://www.monar-gloskow.com.pl/

 

 
29 październik 2018 11:17

Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Warszawie I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (wybory_Miastkow.docx)wybory_Miastkow.docx 26 kB2018-10-29 11:17
19 wrzesień 2018 12:20

 

Projekt „Przedszkole naszych marzeń!”

Beneficjent - Gmina Miastków Kościelny

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działania 10.1. „Edukacja ogólna i przedszkolna”

Poddziałania 10.1.4. „Edukacja przedszkolna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 430.608,30zł, w tym:

wkład Unii Europejskiej: 344.486,64zł

wkład własny: 86.121,66zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Miastków Kościelny poprzez utworzenie 50 nowych miejsc przedszkolnych oraz uruchomienie ponadprogramowej oferty kształcenia specjalistycznego dla 100 dzieci i 6 nauczycieli.

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym.

Zadania w ramach projektu to:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – zatrudnienie 4 osób.
 2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – zakup wyposażenia.
 3. Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.
 4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.
 5.  

Na potrzeby bieżącej działalności w ramach projektu zaplanowano zatrudnienie 2 osób na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego, 1 osobę na stanowisko pomocy wychowania przedszkolnego oraz 1 osobę na stanowisko pracownika administracyjnego.

 

 

W związku z utworzeniem 50 nowych miejsc w przedszkolu zaplanowano:

 • zakup mebli do sal i szatni,
 • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola m.in.: materiały biurowe, zestawy książek i zabawek,
 • organizacja placu zabaw – zakup sprzętu i środków trwałych umożliwiających jego utworzenie, atrakcyjność oraz możliwość zabawy wszystkich dzieci, w tym również niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu planuje się zrealizować 512 godz. dla dzieci, będą to:

 • zajęcia plastyczne – sprzyjają aktywizowaniu myślenia oraz rozwoju samodzielności i pomysłowości – 128 godz.
 • zajęcia logorytmiczne – umożliwiają niwelowanie wad wymowy poprzez zabawę – 128 godz.
 • zajęcia muzyczno-ruchowe – są doskonałym sposobem na wyrażanie emocji, rozładowanie napięcia, uczą koncentracji i cierpliwości – 128 godz.
 • zajęcia gimnastyczne – umożliwiają korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich – 128 godz.

 

Dla wysokiego poziomu edukacji w ramach projektu zaplanowano 5 szkoleń doskonalących/warsztatów dla 6 nauczycieli:

 • „Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss” – 30 godz.
 • „Edukacja przez ruch” – 10 godz.
 • „Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi” – 10 godz.
 • „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna I i II stopień” – 15 godz.
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” – 20 godz.

 

 

27 sierpień 2018 12:59

WZORY DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM KOMITETÓW WYBORCZYCH

20 luty 2018 11:23

Gmina Miastków Kościelny

ul. Rynek 6 08-420 Miastków Kościelny

NIP: 826-20-37-296

Centrala: (025) 751-12-86.

Fax : (025) 751-12-86 (025) 684-16-43.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Garwolinie Oddział w Miastkowie Kościelnym

48 9210 0008 0056 4834 2000 0040

 

Wójt Gminy

tel. 506 582 072

 

Zastępca Wójta Gminy:

tel. 506 582 427

 

Komendant Gminy OSP:

tel. 505 582 534

 

Konserwator urządzeń kanalizacyjnych:

tel. 516 063 363

Referat podatkowy:

tel. 511395508

20 luty 2018 11:10

 

 

 Wójt Gminy

mgr Jerzy Jaroń

tel.(025)751-12-86 w.35 lub 684-16-35 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Wójta

mgr Sławomir Rusak

 tel..(025)751-12-86 w.44 lub 684-16-44 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik

mgr Elżbieta Sitek

tel.(025)751-12-86 w.45 lub 684-16-45

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zając

tel. (025)751-12-86

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

20 luty 2018 11:10

Władze Gminy:

14 luty 2018 11:57

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,      
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych     przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,
 4. d) wysokości opłaconego podatku

               − w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

- zaświadczenie właściwego organu gminy, albo oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub

- informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

- w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

 W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:

1)   informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ogólnych,

2)   informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny;

3)   informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

4)   zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

5)   informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

 W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną, organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskuje informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji.

 W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez organ właściwy wierzyciela informacji lub zaświadczeń,  z przyczyn nieleżących po stronie tego organu, organ właściwy wierzyciela, prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wzywa osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

Druki wniosku oraz oświadczeń do świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny pokój numer 3 lub do pobrania poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf)oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji.pdf 382 kB2018-02-14 11:59
Pobierz plik (oświadczenie - bezskuteczność egzekucji alimentów.pdf)oświadczenie - bezskuteczność egzekucji alimentów.pdf 87 kB2018-02-14 11:59
Pobierz plik (oświadczenie - składki zdrowotne (KRUS).pdf)oświadczenie - składki zdrowotne (KRUS).pdf 81 kB2018-02-14 11:59
Pobierz plik (oświadzcenie - wielkość gospodarstwa rolnego.pdf)oświadzcenie - wielkość gospodarstwa rolnego.pdf 81 kB2018-02-14 11:58
Pobierz plik (oświadzczenie - dochody nieopodatkowane.pdf)oświadzczenie - dochody nieopodatkowane.pdf 417 kB2018-02-14 11:57
Pobierz plik (wniosek - fundusz alimentacyjny.pdf)wniosek - fundusz alimentacyjny.pdfuaktualniony127 kB2018-02-14 11:56
14 luty 2018 11:52

 

Wysokość 4000 zł jednorazowo

 

Komu przysługuje?

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

 

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

 

Druk wniosku o jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem” dostępne jest w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny pokój numer 3 lub do pobrania poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (wniosek-program za zyciem.pdf)wniosek-program za zyciem.pdf 456 kB2018-02-14 11:52

Podkategorie

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.